Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Základné pojmy teórie štátu#miesto_oblast_28#

Základné pojmy teórie štátu.

Štát - je politická forma organizácie spoločnosti, Symboly štátu - štátny : znak, vlajka, hymna, pečať

Znaky štátu - štátna moc, suverenita štátu, územná organizácia obyvateľstva, štátne občianstvo

Súčasti štátneho mechanizmu - zastupiteľská sústava, administratívne orgány, súdne orgány a

                                                         prokuratúra, armáda a polícia

Štátna moc - štát je nerozlučiteľne spätý so štátnou mocou

                      - je to osobitný druh verejnej moci, spoločenskej sily, ktorá je spôsobilá zabezbečovať

                        sformovanie, upevňovanie a ochranu ekonom, polit. a kult. spoločenských vzťahov

                      - viaže sa na osobitný aparát:

Štátny mechanizmus - zabezpečuje fungovanie funkcii štátu

Funkcie štátu  : vnútorné - mocenská        ( zabezbečuje uchovanie stavu spoločnosti)

                                               - hospodárska  ( reguluje hospodárstvo )

                                               - riadiaca          ( reguluje spoločenské vzťahy )

                                               - kultúrna          ( reguluje kultúru )

                            vonkajšie - obrana štátu, integrácia a medzinárodná spolupráca

Klasifikácia štátnych orgánov z hľadiska :

suverenity (samostatnosti a nezávislosti štátu)  : vo vnútri vykonáva štátny orgán v ktorého

     právomoci je schvalovať ústavu (parlament), na vonok hlava štátu (prezident)

právomoci : zákonodárnej, výkonnej, súdnej, orgánov kontroly a dozoru

kompetencie : pôsobnosť : miestna, časová, osobná

spôsobu stanovenia osôb do funkcií : volené (poslanci-> parlament), menované (vláda)

trvania funkčného obdobia : ohraničené, neohraničené

zloženia štátnych orgánov : monokratické, demokratické (kolegiátne)

Forma štátu - spôsob org. štát. moci, režim jej fungovania (forma vlády,učlenenie štátu,štátny režim)

Forma vlády - povaha, organizácia a  zloženie najvyšších štátnych orgánov a ich vzájomné vzťahy

                        - z hľadiska vzťahov obyvateľstva k štátnej moci ju delíme na demokrat.a nedemokrat.

Demokracia - právo a možnosť jednotlivca slobodne konať a myslieť až po hranicu, keď jeho konanie

                          a začne obmedzovať slobodu iného občana

                        - povinnosť akejkoľvek štátnej moci zabezpečiť garantované práva pre každého

                          jednotlivca a to bez ohľadu na farbu pleti, politickú či náboženskú  príslušnosť,

                          sociálne postavenie politický vplyv či iné

                        - charakterizuje účasť občanov na správe vecí verejných, právna rovnosť a

                           podriadenie sa menšiny väčšine pri rozhodovaní, demokratické práva a slobody

                        - delí sa na  - priamu, nepriamu (zástupci)

                                              - obmedzenú, neobmedzenú (časť obyv. vylúčená, napr:rasový cenzus)

                                              - reálna,  formálna ( teoerticky je možnosť ale nie sú podmienky )

Priama demokracia - a) Referendum (ľud hlasuje o ústavných zákonoch)

                                              - návrh podá vláda(vládne), občania petíciou (350 000) (ľudové),

                                                obligatórne (v ústave uvedené že musí byť),  fakultatívne (v ústave

                                                uvedené, že môže byť), ratifikačné (potvrdeneie prijatia zákona)

                                        b) Plebescit (rozhodnutie o akejkoľvek otázke)

                                        c) Konzultatívna demokracia (najmladšia)

                                              - televízne dialógy predstaviteľov politických strán za účasti občanov

                                        d) Voľby (každý občan sám za seba, priama účasť)

                                              - predstavujú mechanizmus, v kt. si občania vyberajú svojich zástupcov

                                                do zástup. orgánov

                                              - aktívne právo (právu ísť voliť) , pasívne právo (právo byť volený)

                                              - permanentnosť v. - ich opakovanie,štát určuje v.obd. pre jednot. inštit.

                                              - rozsah volebného práva - obmedzené, neobmedzené

                                                (v Belgicku sú volby povinné, pokuta 1500 bf)

                                              - rovnosť volebného práva - každý občan jeden rovnocenný hlas

                                              - priamosť volieb - každý za seba (vo Francúzsku aj splnomocnenie)

                                              - nepriame voľba -> prezident,

                                                občan je zastúpený 2 spôsobmi - a) poverí osobu, kt. volí v jeho mene

                                                                                                           b) obč. zastupuje št. orgán (par.)

                                              - tajnosť hlasovania

                                              - priebeh : 1) Registrácia voličov a zostavovanie volebných zoznamov

                                                                 2) Navrhovanie, výber, nominácie kandidátov

                                                                 3) Volebná kampaň

                                                                 4) Rozdelovanie mandátov

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka