Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Termodynamika

Termodynamika sa zaoberá zákonmi zachovania a premeny energie pre tepelné deje. Tepelné vlastnosti látok získava na základe opisu javov a merania veličín, pričom sa neopiera o model časticového zloženia látok.

Termodynamická sústava je sústava, ktorej stav skúmame. Ak sú telesá v rôznych stavoch môžu mať rozličný napr. objem, teplotu, tlak, skupenstvo, alebo aj rôzne časticové zloženie resp usporiadanie. Stav teda popisujú veličiny ako napr. teplote, tlak, objem, energia a tie sa nazývajú stavové veličiny. Pri vzájomnom pôsobení sústav, alebo sústavy a okolia nastáva zmena stavu sústavy. Izolovaná sústava je sústava, u ktorej neprebieha výmena energie s okolím a ktorej chemické zloženie a hmotnosť zostávajú konštantné. Každá sústava, ktorá je od istého okamihu v nemenných vonkajších podmienkach, prejde po istom čase samovoľne do rovnovážneho stavu a v ňom zotrváva, kým sa podmienky nezmena. Rovnovažný stav je zo všetkých stavov najčastejšie sa vyskytujúci stav. Telesám, ktoré sú pri vzájomnom styku v rovnovažnom stave, priraďujeme rovnakú teplotu. Termodynamická teplotná stupnica má takú vlastnosť, že nezávisí od teplomernej látky. Teplota vyjadrená touto stupnicou sa nazýva termodynamická teplota(T).

T=(K)

Základou teplotou tejto stupnice je trojný bod vody(teplota rovnovažného stavu vody, ľadu a pary) teda 0 C čo je rovné 273,16 K. Teplota 0 K je hraničná teplota pri ktorej nadobúda kinetická energia častíc najnižšiu hodnotu.

Vnútorná energia(U) telesa(sústavy) je súčet celkovej kinetickej energie neusporiadane sa pohybujúcich častíc telesa a celkovej potenciálnej energie vzájomnej polohy týchto častíc. Zmena vnútornej energie môže nastať konaním práce(trenie dvoch telies), alebo tepelnou výmenou(zohrievanie vody)

Zákon zachovania energie. Energia izolovanej sústavy je konštantná.

Tepelná výmena je dej pri ktorom častice teplejšieho telesa odovzdávajú nárazom časť svojej energie. Teplo(Q) je určené energiou, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso studenšiemu. Tepelná kapacita(C)

merná tepelná kapacita(c)

Q=cmt resp Q=cmT

Teplo(Q), ktoré prijme teleso, je priamo úmerné hmotnosti(m) telesa a prírastku teploty.

Kalorimetrická rovnica

Zmena vnútornej energie sústavy(U) sa rovná súčtu práce(W) vykonanej okoltými telesami, ktoré pôsobia na sústavu slami a tepla(Q) odovzdaného okoltými telesami sústave.

U=W+Q - prvý termodynamcký zákon

Teplo(Q) dodané sústave sa rovná súčtu zmeny jej energie(U) a práce(W), ktorú sústava vykoná.

2.Termodynamická veta - dokazuje, že účinnosť práce plynnu nie je nikdy 100%

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka