Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Test zo sociológie

D   1.   Teória sociálneho konsenzu - súhlas, zhoda; základom je vzájomná sociálna odkázanosť ľudí, navzájom

                spolu spolupracujú, utvárajú rôzne sociálne skupiny, spoločnosť, pretože vo vlastnom záujme si

                nemôžu dovoliť konať inak

                -podľa zástancov: spoločnosť sa nerozpadne práve vďaka uvedomelému či neuvedomelému

                procesu sebaregulácie, v ktorej jednotlivé jej časti plnia svoje funkcie prispievajúce k fungova-

                niu a integrite celku

D   2.   Teória sociálneho konfliktu - akékoľvek usporiadanie spoločnosti je vyhovujúce a vhodné len pre časť jej

                členov, ostatní sú k takémuto spolužitiu donútení; spoločnosť produkuje konflikt = proti sebe

                stojace sociálne skupiny súperia o nadvládu v spoločnosti; výsledky konfliktu rozhodujú o spô-

                sobe usporiadania spoločnosti

O   3.      Sociológia

             -veda, ktorej predmetom skúmania je spoločnosť

             -1. polovica 19. storočia

             -za zakladateľa sa považuje francúzsky filozof August Comte (+Marx, Durkheim, Weber,…)

O   4.   Marxova myšlienka

             -sociálna revolúcia

O   5.   Sociálna solidarita Þ zabezpečuje vnútornú súdružnosť spoločnosti

            Mechanická - v nerozvinutých (archaických) spoločnostiach; založená na podobnosti jedincov a ich                             funkcií v spoločnosti, kde individuálne charakteristiky jednotlivcov nie sú rozvinuté a pohl-

                                     cuje ich kolektív

            Organická - v rozvinutých spoločnostiach; založená na rozdielnosti, rozvinutosti individuálnych charakte-

                                   ristík jednotlivcov a ich vzájomnej závislosti v systéme spoločenských vzťahov, ktoré vznika-

                                   jú na základe deľby práce

O   6.   Triedny boj - rozpor dvoch hlavných spoločenských tried existujúcich v každej formácii (otrok-otrokár;

                                    feudál-poddaní, buržoázia-proletariát, robotníci-družstevní roľníci), každá z tried obhajuje

                                    vlastný záujem

             Základňa - súhrn výrobných vzťahov tvorí hospodársku štruktúru spoločnosti - jej materiálnu základňu

            Nadstavba - podľa Marxa každej materiálnej základni zodpovedá právna, politická, duchovná a ideová

                                   nadstavba (duchovný život spoločnosti, spoločenské inštitúcie, sociálne vzťahy)

            Spoločensko-ekonomická formácia - spoločenské usporiadanie, ucelený sociálny systém, vývojový typ spo-

                                               ločnosti, fungujúci a vyvíjajúci sa podľa svojich vlastných zákonov

O   7.      Psychológia - skúma psychiku ľudí

             Ekonómia - veda o hospodárení jednotlivcov a skupín

            Politológia - politický systém, proces získavania moci

            Antropológia - kultúrne stránky spoločnosti

             História - dejiny spoločnosti

             Sociálna psychológia - jednotlivec a skupina

O   8.   študent = sociálny status

O   9.      bankovníctvo = sociálna inštitúcia

O   10.nezabiješ = norma; ľudský život = hodnota; kresťanstvo = idea; kresťanstvo = idea; snubný prsteň = sym-

             bol; manželstvo = inštitúcia

O   11.Kultúra - súhrn všetkých hmotných a duchovných hodnôt, ktoré ľudstvo vytvorilo počas svojho historic-

                            kého vývoja (z latinčiny = pestovanie, opracovanie)

O   12.      Socializácia - proces sociálneho učenia, v ktorom  si jednotlivec osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti a

                                     formuje sa ako sociálna a individuálna osobnosť

             funkcie: jednotlivcom umožňuje stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti a spoločnosti zabezpečuje

                           prežitie

O   13.      Interiorizácia - osvojovanie si sociálnych noriem a iných prvkov kultúry

O   14.      Organizácie - veľké, formálne sociálne skupiny, vytvorené na to, aby dosiahli konkrétne spoločenské ciele

                                      (plnili určité úlohy v spoločnosti)

O   15.      Byrokracia - štruktúra organizácie, charakterizujú ju špecializácia a deľba práce, hierarchické usporiadanie

                                    statusov a rolí, presné pravidlá a predpisy, kariéra, princíp kompetentnosti a formalizovaná

                                    komunikácia, neosobnosť rozhodovania a vykonávania činností

O   16.Sociálne učenie - patrí do procesu socializácie, pozostáva zo vzdelávania a preberania sociálnych rolí

O   17.Elita - existuje v každej profesii

                      - skupina ľudí s vedúcim postavením v politickom, hospodárskom a kultúrnom živote vo vedeckých

                         a i. štruktúrach; majú výnimočnú spoločensko-politickú a intelektuálnu aktivitu, sú privilegované

O   18.      Spoločnosť

             -zväčša je ohraničená územím sv. štátu a funguje ako relatívne samostatný celok, je predmetom skúmania

              viacerých spoločenských vied

             -systém vzťahov a procesov medzi spoločenskými útvarmi

             -živý organizmus, ktorý tvoria ľudia, inštitúcie a organizácie

             -vznikla ??? dávno-ako prvá bola prvotnopospolná spoločnosť

R    19.      Etnocentrizmus - ľudia, ktorí iné kultúry ako svoju pokladajú za odchýlky - anomálie (ich kultúra je tá je-

                                          diná najlepšia a správna)

             Kultúrny relativizmus - všetky kultúry sú jedinečné a neopakovateľné, a preto ich môžeme pochopiť, po-

                                     znať a hodnotiť len na základe ich hodnôt a noriem

O   20.      Spoločensko-ekonomické formácie + triedy

              prvotnopospolná Þ beztriedna

              otrokárska Þ otrok-otrokár

              feudálna Þ feudál-poddaný

              kapitalistická Þ proletariát-buržoázia

              socialistická Þ robotníci-družstevní roľníci

O   21.Sociálna zmena - je zmena sociálneho usporiadania spoločnosti; môže byť politická alebo ekonomická

                      - príčiny: populácia, ale aj vedecko-technický rozvoj

O   22.      Socioekonomické; etnické - príbuzenské; priestorové (???)

O   23.      Prosociálnosť - súcit s ľudmi, ktorí majú ťažkosti; teší ma obdarovať a rozdeliť sa s inými, namáham sa v

                                        prospech iných - nič za to nečakám; úspech iných prijímam bez závisti; prežívanie starostí

                                        a radostí iných

O   24.Komunita - skupina ľudí žijúcich a spolupracujúcich na ohraničenom území, kde sa odohráva väčšia časť

                                  ich života

N   25.Sociálna štruktúra - relatívne stabilný, podľa určitých vzorov a pravidiel prebiehajúci súbor sociálnych in-

                      terakcií a systémy sociálnych vzťahov ľudí, ktoré vytvárajú

     

N   Zmeny po roku 1989 - pád komunizmu = koniec totalitného režimu, demokratický systém, súkromné

                                         vlastníctvo,  sloboda prejavu / tlače, sloboda podnikania

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka