Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


TRHOVÝ MECHANIZMUS

Trh  je miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci s cieľom vymeniť si vstupy/výstupy za určitú cenu.

Trh – čiastkový – s jedným tovarom, službou...

-         agregátny – súhrnný (so všetkými tovarmi, službami...)

Trh – miestny

-         národný

-         svetový

Trh – vstupov (výrobných faktorov)

-         výstupov (tovarov a služieb)

-         finančný trh (trh s peniazmi, ktoré nie sú ponúkané ako výrobný vstup)

Subjekty trhu – firmy – cieľ: dosiahnuť čo najväčší zisk

- na trhu vstupov je kupujúcim

     - na trhu výstupov je predávajúcim

                       -domácnosti – cieľ: uspokojiť čo najviac svojich potrieb

                                     - na trhu vstupov je predávajúcim

                                     - na trhu výstupov je kupujúcim

                -štát – nemá vlastný cieľ, ale chce zaistiť, aby každý mohol slobodne sledovať                   svoje ciele

                        - špecifický subjekt – chráni stabilitu trhu

                        - vstupuje na trh vstupov i na trh výstupov podľa potreby v úlohe kupujúceho alebo predávajúceho

 

Trhový mechanizmus = (def. str. 23 dolu)

-         je to vlastne princíp neviditeľnej ruky trhu

-         tri procesy: 1. tvorba dopytu

                         2. tvorba ponuky

                          3. tvorba cien

Tvorba dopytu (správanie kupujúceho)

Faktory:

-         cena

-         množstvo žiadaného tovaru

-         výška príjmu                                                    

-         iné faktory – móda                                                     cena – najdôležitejší faktor

-         cena iných výrobkov                                                              (spoločný)

Tvorba ponuky (správanie predávajúceho)

-         cena

-         množstvo ponúkaného tovaru   

-         náklady spojené s výrobou tovaru

Výrobu a obeh tovarov a peňazí v trhovej ekonomike riadi predovšetkým cena.

(GRAF, STRANA 27)


Z grafu:

-         rovnovážna cena je iba ideál, v skutočnosti neexistuje

-         cena, kt. sa pri aktuálnom vývoji ponuky a dopytu na trhu vytvorí, sa nazýva  trhová cena

-         rovnováha sa vytvára nie v bode, ale v rozmedzí rovnovážneho množstva a rovnovážnej ceny (tzv.  pavučinový efekt)

(GRAF DOPLNENÝ NA HODINE)

 

Konkurencia

-         základ fungovania trhovej ekonomiky (bez nej nefunguje neviditeľná ruka trhu)

-         v príkazovej ekonomike nie je potrebná, skôr je nežiadúca

-         na strane dopytu – je stabilná a je tu vždy

-         na strane ponuky – cenová

                                   -  necenová (kvalita, servis...)

-         dokonalá konkurencia na strane ponuky nejestvuje – monopol (na prísl. trhu je len jedna firma)

                                                                                         - oligopol (je tu len málo firiem, obmedzujú prístup iných na trh)

                                                                                         -   monopilistická konkurencia (viacero výrobcov, obvykle veľkých, pričom každý vyniká v určitom parametri – zákazník sa rozhoduje podľa toho, kt. parametre sú pre neho dôležité)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka