Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Trpný rod a gerundium.
Trpný rod - Passive voice

tvorenie - to be + minulé príčastie (tretí stĺpec)

príklady: to be called (I am called, you are..)

you are invited
they are organized

!!! POZOR !!!

Pri použití trpného rodu po slovesách can, may, must, need nesmie mať nasledujúci neurčitok "to".

The luggage can be left here. Batožina sa môže nechať tu.
What must be done? Čo so musí urobiť?

!!! ZVLÁŠTNOSTI !!!

They gave me a present yesterday.
A present was given to me.
I was given a present yesterday.
I listen to him with great interest.
He was listened to with great interest.

Minulý čas

kladný tvar - I was called. Bol som volaný.
otázka - Were you called? Bol si volaný?
zápor - We were not called. Neboli sme volaní.

Budúci čas

kladný tvar - I will be called. Budem volaný.
otázka - Will you be called? Budeš volaný?
zápor - We will not be called. Nebudeme volaní.

Prítomný priebehový čas

kladný tvar - I am being called. Som (práve) volaný.
otázka - Are you being called? Si (práve) volaný?
zápor - We are not being called. Nie sme (práve) volaní.

Minulý priebehový čas

kladný tvar - I was being called. Bol som (práve) volaný.
otázka - Were you being called? Bol si (práve) volaný?
zápor - We were not being called. Neboli sme (práve) volaní.

Spôsob prekladu

Najčastejšie ho prekladáme činným rodom, a to buď s určitým podmetom alebo - najčastejšie - s neurčitým podmetom (my, oni, niekto, žudia...):

This trips are organized by our club.
Výlety organizuje náš klub.

They were seen at the station at six o'clock.
Videli ich na stanici o šiestej hodine.

Druhým spôsobom prekladu je preklad zvratnou väzbou:

Football is played in many countries.
Futbal sa hrá v mnohých krajinách.

This is not done here.
To sa tu nerobí.

!!! POZOR !!!

Pri preklade do slovenčiny sa vyhýbame trpnému rodu a používame ho iba zriedka.

All seats are taken. Všetky sedadlá sú obsadené.

@@LH 3

Gerundium

tvorenie - sloveso + prípona -ing

príklady: reading, sitting, writing ....

!!! POZOR !!!

Pred gerundiom nesmie byť člen a nedáva sa za ním predložka "of",
ako pri podstatných menách.

gerundium I enjoy reading books. Rád čítam knihy.
I like meeting friends. Rád stretávam priatežov.
podstatné meno the reading of books čítanie kníh
the meeting of friends stretnutie priatežov

Je v angličtine vežmi používané. Používa sa :

a) po slovesách označujúcich začiatok, pokračovanie a koniec deja

start, begin, stop, finish, keep, go on ...

b) po slovesách označujúcich citový vzťah

enjoy, prefer, dislike, like, feel like ...

c) po ďažších slovesách a slovesných väzbách ako napr.

go, come, mind, try, excuse, remember ...

d) po predložkových väzbách a spojkách

to think of, to thank for, to excuse for, to be interested in,

the hope of, instead of, to be afraid of, to be good at ...

Gerundium sa vyznačuje tým, že

a) môže byť podmetom vety

Reading is easier than writing.

b) môže pred ním stáť privlastňovacie zámeno alebo privlastňovací pád

my coming, John's coming ...

c) môže po ňom nasledovať predmet alebo príslovka

reading newspapers, writing letters ...

Spôsob prekladu

V slovenčine tento tvar nemáme, preto ho prekladáme ako:

a) slovesné podstatné meno

reading - čítanie, writing - písanie, smoking - fajčenie ...

b) podstatné meno

coming - príchod, walking - chôdza ...

c) sloveso

I went shopping. Išiel som nakupovať.
I enjoyed reading. Rád som čítal.

d) a vežmi často vedžajšou vetou

He spoke of going there. Hovoril, že tam pôjde.
I am afraid of being late. Bojím sa, že prijdem neskoro.
Thank you for bringing it. Ďakujem, že ste to priniesli.

Zdroj súboru a poďakovanie pre: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka