Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Tuzemský bezhotovostný platobný styk

Podstata platobného styku (PS)

Rozvinutá trhová ekonomika si vyžaduje rozmanitý platobný styk. Pritom sa kladie dôraz na racionálnosť a efektívnosť platieb - t. j. rýchlosť platieb, úsporu nákladov a bezpečnosť majetku vlastníka. PS a zúčtovanie je jednou z najrozšírenejších činností bánk.

Na koordináciu PS platia nasledovné legislatívne normy:

- Všeobecné obchodné podmienky NBS
- Zákon o bankách (č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), ZZ č. 62/1996 platný od 1. 3. 1996
- Vyhláška o zásadách platobného styku medzi bankami
- Devízový zákon
- vykonávacie predpisy NBS

PS predstavuje realizáciu hotovostných a bezhotovostných finančných transferov medzi právnickými, resp. fyzickými subjektami prostredníctvom bánk alebo finančných inštitúcií.

Členenie PS

a) hotovostný PS - predstavuje odovzdanie a prevzatie bankoviek a mincí v hotovosti
b) bezhotovostný PS - je podmienený založením a vedením účtu klienta v banke. Proces zaplatenia platby sa realizuje prevodom z účtu na účet a jeho účtovným zápisom.

Podľa toho, či sa bezhotovostná platba vykonáva medzi dvoma klientami v rámci tej istej banky alebo medzi dvoma bankami, hovoríme o:

a) vnútrobankovom bezhotovostnom PS
b) medzibankovom bezhotovostnom PS

Vnútrobankový bezhotovostný PS - predstavuje v podstate zúčtovanie medzi centrálou banky a jej pobočkami. Budovanie vnútrobankového bezhotovostného PS je internou záležitosťou každej banky. NBS, ako emisná banka, do organizácie vnútorného systému zúčtovania bezhotovostných prevodov banky nezasahuje.

Medzibankový bezhotovostný PS - na Slovensku sa realizuje výhradne prostredníctvom clearingového (zúčtovacieho) centra, ktorou je Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a. s.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti banky používajú rôzne druhy softwarov, ktoré nie sú navzájom kompatibilné, je nevyhnutné v medzibankovom bezhotovostnom PS dodržiavať isté pravidlá, ktoré umožňujú zasielanie a zúčtovanie platieb z jednej banky do druhej. Tieto pravidlá určuje NBS, ktorej táto úloha vyplýva priamo zo zákona.

Formy bezhotovostného PS

PS sa uskutočňuje v rozhodujúcej miere bezhotovostne. Bezhotovostný PS predstavuje platobné operácie vykonávané bankou medzi účtami klientov. Ide o hospodárny, bezpečný a spoľahlivý spôsob platenia, ktorý banka zvýhodňuje cenami za poskytované služby.

Úhradové operácie - sú tie, pri ktorých vychádza podnet k platbe od majiteľa prostriedkov na účte (dlžníka). Klient dáva pokyn banke, aby z jeho účtu uhradila určenú sumu na účet iného majiteľa (veriteľa). Platiteľ (dlžník) a príjemca (veriteľ) môžu podľa dohody vykonávať PS rozličným spôsobom. Platobným prostriedkom úhradových operácií je príkaz na úhradu.

Príkaz na úhradu - platobný doklad, ktorý vyhotovuje platiteľ podľa prvotných dokladov, napr. faktúry dodávateľa atď. Príkaz na úhradu musí byť vyhotovený na univerzálnych tlačivách alebo na tlačive určenom bankou. Príkazom na úhradu sa môžu robiť akékoľvek úhrady. Vyhotoví sa buď na jednotlivú platbu alebo ak ide o platby s rovnakou lehotou splatnosti, možno úhradu urobiť hromadným príkazom na úhradu.

Trvalý príkaz na úhradu - využíva sa pri zúčtovaní často sa opakujúcich (napr. týždenných, denných) a rovnomerných dodávkach pre jedného príjemcu. Dodávateľ fakturuje dodávaný tovar za určitý časový úsek (fakturačné obdobie) naraz. Odberateľ bežne predáva dodaný tovar alebo spracúva materiál. Preto sa obchodní partneri dohodnú na pravidelných splátkach (preddavkoch), ktorými odberateľ (dlžník) uhradzuje dodávky v priebehu fakturačného obdobia. Po jeho skončení sa rozdiel medzi preddavkami a úhrnnou hodnotou dodávok uhradí podľa dohody partnerov. Dispozíciu na preddavkové platby dáva klient na osobitnom tlačive.

Trvalý príkaz na úhradu môže mať len písomnú formu a využíva sa:

- na opakujúce sa platby pevných súm v pevnom termíne
- na prevod prostriedkov v pevnom termíne a v nepevnej sume
- na prevod prostriedkov v pevnej sume a v nepevnom termíne

Inkaso je vybratie pohľadávok alebo prijatie peňazí na zaplatenie splatnej pohľadávky. Inkaso robí veriteľ, teda osoba, ktorej sa má zaplatiť - príjemca platby.

Majiteľ účtu sa môže dohodnúť s bankou, že banka bude vykonávať platby aj na príkaz určitého príjemcu platby na základe inkasného príkazu. V súčasnosti právne predpisy a opatrenia umožňujú určitým subjektom právo vydávať inkasné príkazy na tzv. zákonné inkasá. Zákonné inkasá sú napr. inkaso na základe právomocného a vykonateľného rozhodnutia súdu, správneho orgánu pri platbách za dopravné výkony železnice, za spoje, pri niektorých platbách vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, úhrada úrokov a bankových služieb.

Klient môže určiť, že okrem zákonných inkás nesúhlasí, aby sa z jeho účtu v banke inkasovalo. Banka potom blokuje účet klienta proti inkasu.

Platenie príkazom na inkaso dohodne dlžník s veriteľom a o dohode platiteľ informuje banku, ktorá vedie jeho bežný účet. Doklad na výber - inkasný príkaz - predkladá svojej banke príjemca platby.

Inkasná forma platenia môže prebiehať ako:

a) jednorázový príkaz na inkaso - vyberá sa z účtu majiteľa dohodnutá suma. Inkasný príkaz sa použije aj na zúčtovanie platieb uskutočnených prostredníctvom šekov a bankových platobných kariet.

b) trvalý príkaz na inkaso - používa sa pri pravidelných a dobrých obchodných skúsenostiach s určitým dodávateľom, musí mať vždy písomnú formu

Šek - je bezpodmienečný platobný príkaz vystaviteľa šeku peňažnej inštitúcii, ktorá mu vedie účet, zaplatiť doručiteľovi šeku, resp. subjektu uvedenému na šeku, určitú peňažnú čiastku alebo bezhotovostne vykonať platbu v prospech doručiteľa šeku.

Význam šeku je hlavne v jeho funkcii nahradiť hotové peniaze. Touto funkciou rozširuje možnosti bezhotovostného PS a je bezpečnejší ako hotové peniaze. Klient môže vystaviť šek na banku, ktorá vedie jeho účet, na bezhotovostný prevod sumy zo svojho účtu v prospech účtu príjemcu.

Na líci šeku sa niekedy uvádza doložka „len na zúčtovanie“, ktorá znamená, že suma uvedená na šeku sa nesmie v tomto prípade vyplatiť v hotovosti, ale len zúčtovať na účet. (pozri maturitnú otázku č. 13 - Šek)

Platobné karty - zdokonaľovanie PS (vnútrobankového i medzibankového) vytvára vhodné podmienky pre využívanie ďalších platobných nástrojov, ako sú napr. platobné karty vo svojej kreditnej i debetnej podobe.

Rovnako ako šek i vydanie platobnej karty je viazané na uzatvorenie zmluvného vzťahu banky s majiteľom účtu, ku ktorému sa karta vydáva. Magnetická platobná karta umožňuje vykonávať hotovostné i bezhotovostné platobné operácie. Jej využitie je obmedzené dobou platnosti s určitou peňažnou čiastkou. V súčasnosti sa už do popredia dostávajú platobné karty menej náročné na prevádzkové náklady, a to platobné karty s procesorovým čípom.

Kvalitatívny vývoj v oblasti platobných kariet napomohol k vzniku nového platobného nástroja tzv. elektronickej peňaženky, ktorá umožňuje bezhotovostné platby za nákup tovaru v obchodnej sieti, v predajných automatoch, ale i výber hotovosti z bankomatov.

Na zúčtovanie platieb uskutočnených prostredníctvom platobných kariet vyhotoví príjemca platieb jednorazový príkaz na inkaso. (pozri maturitnú otázku č. 23 - Platobné karty)

Dokumentárny akreditív - je neodmysliteľným nástrojom súčasného PS. V zahraničnom PS má akreditív pevnú pozíciu, ale možno ho využiť i v tuzemskom PS. (pozri maturitnú otázku č. 17)

Práve využívanie akreditívu v tuzemskom PS je v súčasných podmienkach našej ekonomiky vhodným platobným nástrojom, pretože poskytuje predávajúcemu väčšiu istotu, že za daný tovar dostane zaplatené. Akreditív redukuje riziko z nezaplatenia.

Akreditív je vhodné využiť v prípade, ak predávajúci nepozná kupujúceho alebo mu nedôveruje. Predávajúci oznámi kupujúcemu, že mu je ochotný dodať tovar len v prípade, keď v prospech neho otvorí akreditív vo svojej financujúcej banke.

O otvorenie akreditívu požiada odberateľ svoju banku osobitou žiadosťou. Na základe žiadosti klienta o otvorenie akreditívu uzatvára banka s klientom Zmluvu o otvorení akreditívu.

Banka prevedie na účet akreditívu prostriedky príkazcu - akreditív z vlastných zdrojov, alebo príkazcovi poskytne za určitých podmienok úver.

Podľa druhu rozlišujeme:

a) odvolateľný akreditív - banka ho môže zmeniť alebo zrušiť vo vzťahu k oprávnenému (dodávateľovi, beneficientovi) len dovtedy, kým nesplnil podmienky uvedené v zmluve

b) neodvolateľný akreditív - vyznačuje sa tým, že na zmenu alebo zrušenie bankou je potrebný súhlas príkazcu i príjemcu

Zmenka je cenný papier, ktorý poskytuje majiteľovi zmenky právo dožadovať sa v stanovenej lehote bezpodmienečného zaplatenia peňažnej čiastky, ktorá je na zmenke uvedená (pozri maturitnú otázku č. 12 - Zmenka)

Výhody použitia zmenky:

- legalizovanie obchodného úveru medzi dodávateľov a odberateľom, ktorý v plánovanej ekonomike nebolo možné poskytnúť, pretože organizácie mohli čerpať úvery len z banky
- odloženie platenia prostredníctvom zmenky napomáha rozvoju vzájomných obchodov
- platenie zmenkou zároveň dáva právo veriteľovi účtovať úrok
- odberateľ má možnosť zaplatiť až vtedy, keď bude mať dostatok finančných prostriedkov, za čo však zaplatí úrok svojmu veriteľovi
- majiteľovi zmenky umožňuje získať peniaze ihneď, teda ešte pred jej splatnosťou, a to prostredníctvom komerčných bánk, ktorým sa predloží zmenka na eskont

Eskont zmenky znamená odkúpenie zmenky pred dobou jej splatnosti.

Na eskont prijímajú banky hlavne cudzie zmenky, ktoré sú podložené obchodným vzťahom a zmenky splatné v určitý deň. Pred eskontovaním zmenky každá banka najskôr zhodnotí bonitu dlžníka zo zmenky, ako aj bonitu vystaviteľa zmenky. Pre eskont zmeniek si každá banka určuje vlastné obchodné podmienky.

Zdroj: http://www.geocities.com/Athens/Sparta/6374/new.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka