Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Tuzemský platobný styk - účty

Účet môžeme vo všeobecnosti definovať ako technickú pomôcku banky na zobrazenie stavu cudzích zdrojov alebo na zachytenie príjmov alebo výdavkov klienta.

Základné druhy klientských účtov:

1/ bežné účty (účty platobného styku) - slúžia na vykonávanie bezhotovostného platobného styku klientov banky, najmä na priebežné pripisovanie prijatých platieb a inkasných platieb v obchodnej sfére. Na týchto účtoch sú uložené peňažné prostriedky klientov, s ktorými môže banka nakladať len v minimálnom rozsahu z dôvodu priebežného vykonávania požadovaných platieb.

2/ vkladové účty (účty peňažného investovania) - vo všeobecnosti slúžia na ukladanie peňažných prostriedkov vkladateľov s cieľom dlhodobého sporenia, nie na realizáciu platobného styku. Zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi na ich výplatu, môže banka využívať len dočasne, len po dobu trvania vkladového účtu.

3/ úverové účty - úverové účty sú účty osobitného charakteru, ktoré banka zriaďuje klientovi pri poskytnutí pôžičky alebo úveru a slúžia na sledovanie splátok.ň

4/ depotové účty - banky preberajú od svojich klientov cenné papiere do úschovy. Pre každého klienta, ktorý využije túto službu, sa zriaďuje depotový účet. Účet musí obsahovať nominálnu hodnotu alebo počet, číslo alebo iné označenie uložených cenných papierov. Ďalej musí byť vyznačený druh a miesto úschovy. Raz ročne klient od banky obdrží výpis z depotu. Ak túto žiadosť o potvrdenie správnosti klient behom stanovenej lehoty nepotvrdí, považuje sa to za jeho súhlas.

Zriadením účtu vzniká obchodný vzťah medzi bankou a klientom v podobe písomne uzavretej zmluvy o účte. Zmluva o účte obsahuje dohodnuté podmienky vedenia účtu medzi bankou a klientom banky. Pre jednotlivé banky sú typické rôzne podmienky, za ktorých otvárajú účty klientom, a banky ich majú zahrnuté vo svojich obchodných podmienkach. Pri zmluve o účte sa vychádza zo základných právnych dokumentov, Obchodného zákonníka a Všeobecných obchodných podmienok NBS.

Podmienky zriadenia účtu - banka zriadi účet na žiadosť klienta:

1/ bezodkladne po uzavretí zmluvy
2/ po zložení základného vkladu klientom vo výške stanovenej podľa aktuálneho sadzobníka každej komerčnej banky
3/ po predložení podpisového vzoru a splnení ostatných podmienok potrebných na zriadenie účtu

Podmienky disponovania s účtom - osoby zapísané na podpisovom vzore môžu disponovať s vkladom na účte len na základe písomných príkazov. Majiteľ účtu môže splnomocniť viacerých zástupcov, môže určiť spôsob nakladania so svojimi prostriedkami. Právo disponovať s prostriedkami na účte je obmedzené:

1/ pri úmrtí majiteľa účtu alebo jeho spoluvlasntíka
2/ pri zaistení majetku vlastníka účtu
3/ pri výkone rozhodnutia súdu v trestnoprávnom konaní

Podmienky vedenia účtu - majiteľ účtu je pravidelne informovaný o pohybe a stave peňažných prostriedkov na účte. Majiteľ účtu sa podpisom zmluvy zaväzuje plniť zmluvné povinnosti a platiť poplatky banke za poskytovanie služieb spojených s vedením účtu.

Podmienky zrušenia účtu - zrušenie účtu je možné vykonať bez udania dôvodu buď majiteľov účtu alebo bankou. Podmienky zrušenia účtu medzi bankou a klientom sú uvedené v zmluve.

Pod pojmom vklady sa chápu všetky druhy vkladov uložených na účtoch.

Rozdelenie vkladov:

1/ vklady na požiadanie

- vklady podnikov a organizácií
- vklady obyvateľstva
- vklady vládnych a miestnych samosprávnych orgánov
- vklady iných peňažných ústavov

2/ termínované vklady

- krátkodobé
- strednodobé
- dlhodobé

3/ úsporné vklady

- úsporné vkladné knižky
- úsporné účty majetkového sporenia
- úsporné účty poistného charakteru
- účty stavebného sporenia

Vklady na požiadanie

Vklady na požiadanie nazývané tiež vistavklady alebo denné peniaze slúžia klientovi na denné disponovanie s peňažnými prostriedkami na bežné výdavky, na úhradu rôznych trvalých záväzkov a na iné platby bez obmedzenia. Charakteristickým znakom vkladov na požiadanie je vysoký stupeň likvidity.

Výhody pre klientov - klienti môžu s týmito vkladmi disponovať bez obmedzenia a využívať pritom bezhotovostný platobný styk na realizáciu svojich výdajov.

Nevýhody pre banku - pre banku predstavujú vysoko nestabilný a nákladný cudzí kapitál vzhľadom na neustálu zmenu vo výške zostatku peňažných prostriedkov na klientských účtoch. Táto zmena je spôsobená vplyvom znižovania stavu zostatku o denne poukazované príjmy. Ďalšou nevýhodou je ich garancia vysokými povinnými minimálnymi rezervami, a preto ich banky nemôžu v plnej miere využiť na realizáciu aktívnych obchodov.

Vklady na požiadanie sú úročené nízkymi úrokovými sadzbami. Banky zriaďujú tieto vklady hlavne na sprostredkovanie tuzemského a zahraničného platobného styku v domácej i cudzej mene. Úhrady do zahraničia banky realizujú prostredníctvom siete korešpondenčných bánk systémom SWIFT.

Vklady podnikov a organizácií

Podniky a organizácie ukladajú svoje peňažné prostriedky v komerčných bankách na bežných účtoch. Ich charakteristickým znakom je denne vykozovaný rozdielny zostatok.

Podmienky zriadenia účtu, jeho vedenie, ako aj výšku úročenia dohodne banka so svojim klientom na základe písomnej zmluvy.

Komerčné banky ponúkajú podnikateľským subjektom tieto vkladové produkty:

- bežné účty
- základné bežné účty s úverovým limitom, tzv. kontokorentné účty
- služby VISA

Bežný účet (základný) - tento účet vedený tiež ako účet bez úverového limitu je určený na ukladanie peňažných prostriedkov a realizáciu platobného styku pre súkromných podnikateľov, fyzické a právnické osoby ako aj spoločenské organizácie. Charakteristickým znakom účtov bez úverového limitu je dodržanie kreditného, zmluvne dohodnutého zostatku peňažných prostriedkov.

Kontokorentný bežný účet - tento účet spĺňa všetky náležitosti bežného účtu s rozdielom, že klient môže prejsť do debetného zostatku len do výšky úverového limitu. V prípade prekročenia limitu je vysoko penalizovaný. Podmienkou povolenia čerpania úveru z kontokorentného účtu je zriadenie záložného práva vo výške úveru z dôvodu zabezpečenia návratnosti pohľadávky. Výhodou tohto účtu je poskytnutie úveru podnikateľským subjektom na dočasné preklenutie nedostatku peňažných prostriedkov na účte.

V tejto súvislosti je treba spomenúť aj devízový účet a bežné účty osobitného charakteru.

Devízový účet - je určený na ukladanie peňažných prostriedkov v cudzej mene na realizáciu platobného styku pre fyzické a právnické osoby. Podkladom pre zriadenie devízového účtu je uzavretie písomnej zmluvy medzi klientom a bankou, predloženie podpisového vzoru a zloženie základného vkladu príslušnej meny, na ktorú je účet vedený. Vklad a výber môže byť aj v inej mene ako je účet vedený. Celková suma sa potom prepočítava podľa platného kurzu.

Bežné účty osobitného charatkeru - slúžia len na realizáciu nákupu a predaja cenných papierov a nie je mlžné z nich robiť iné úhrady. Tento druh účtov môžu zriaďovať len banky, ktoré majú licenciu obchodníka s cennými papiermi udelenú Ministerstvom financií SR.

Vklady obyvateľstva

Klienti bánk - fyzické osoby - využívajú tzv. žírové účty. Žírové účty musia vykazovať potrebný kreditný zostatok, pretože banky nepovoľujú prechod do debetu.

Žírový účet - je moderná a výhodná peňažná služba pre občanov, ktorá slúži na pravidelné sporenie a na vykonávanie pravidelne sa opakujúcich, ale i jednorázových alebo inkasných platieb.

Žírový účet umožňuje:

- vklad a výber peňažných prostriedkov v hotovosti
- podnikové sporenie formou zrážok zo mzdy
- poukazovanie dávok sociálneho zabezpečenia
- hotovostný aj bezhotovostný výber
- platenie za služby a tovar v obchodnej sfére

Podmienky zriadenia, vedenia a zrušenia žírového účtu sú rovnaké ako pri bežných účtoch. Na žiadosť vlastníka žírového účtu môže banka vydať šekovú knižku alebo platobnú kartu.

Na slovenský trh uviedla platobné karty k žírovým účtom ako prvý Slovenská sporiteľňa, a.s., už v roku 1989.

Niektoré banky ponúkajú tiež vedenie študentských žírových účtov a to tým študentom, ktorí spĺňajú podmienky banky pre zriadenie a vedenie tohto typu žírového účtu.

Vklady vládnych a miestnych samosprávnyhc orgánov

Vklady miestnych a vládnych orgánov vznikajú z dočasného prebytku ich daňových príjmov nad daňovými výdajmi.

Vklady iných peňažných ústavov a inštitúcií

Vklady bánk u iných bánk vznikajú na zabezpečenie sprostredkovania platobného styku bankových klientov. Banky realizujú platby buď korešpondenčným systémom alebo clearingovým systémom.

Termínované vklady

Termínované vklady sú vklady, pri ktorých klient ukladá svoj vklad na tzv. vkladový účet, pričom sa zmluvne zaväzuje pozastaveniu práva disponovať s prostriedkami na účte na vopred dohodnutú dobu.

Za termínované vklady možno považovať aj vklady uskutočnené na základe vkladového listu splatného za určité obdobie.

Termínované vklady predstavujú pre banku pomerne stabilný peňažný zdroj, ktorý môže aktívne používať do doby výberu a zároveň zvyšovať svoju likviditu. Úroková sadzba termínovaných vkladov je odstupňovaná podľa trvania doby viazanosti vkladu, ako aj jeho výšky. Na tieto druhy vkladov sa vzťahujú nižšie povinné minimálne rezervy.

Termínované vklady sa zriaďujú v dvoch základných formách:

1/ na dohodnutý termín splatnosti - klient sa zaväzuje vybrať vklad až po uplynutí dohodnutého termínu splatnosti odo dňa uloženia alebo v presne dohodnutý deň výberu. Tento druh termínovaného vkladu zvyknú banky úročiť najvýhodnejšou úrokovou sadzbou.

2/ na dohodnutú dobu výberu vkladu - tento druh je zhodný s predchádzajúcou formou s tým rozdielom, že klient sa zaväzuje vopred oznámiť banke predpokladaný výber. Klient môže dať výpoveď vkladu kedykoľvek v dobe trvania vkladového vzťahu, a to buď na celý vklad alebo len na jeho časť.

Používa sa aj kombinovaná forma výberu - predpokladaný výber musí klient vopred oznámiť v dostatočnom časovom predstihu. Pre túto formu uloženia vkladu ponúkajú banky klientom vkladné knižky s výpovednou lehotou vedené v domácej i cudzej mene.

V deň splatnosti termínovaných vkladov klientov musí mať banka pripravenú časť prostriedkov na realizáciu možných výberov. Výbery, ktoré klienti neuskutočnia, banka automaticky prolonguje alebo prolonguje na žiadosť klientov.

V prípade žiadosti klienta o predčasné uvoľnenie vkladu pred termínom splatnosti môže banka vklad uvoľniť a od klienta požadovať náhradu vo forme poplatkov za vzniknuté náklady pri obstaraní náhradných zdrojov z dôvodu predčasnej výpovede, ako aj za nedodržanie dohodnutých podmienok termínu výberu.

Členenie termínovaných vkladov:

- krátkodobé
- strednodobé
- dlhodobé

Krátkodobé termínované vklady

Tieto vklady sú vklady s výpovednou lehotou do 1 roka. Klient môže využiť:

- pevný spôsob vkladania peňazí
- otvorený spôsob vkladania peňazí

Pri pevných vkladoch môže klient uložiť pevne dohodnutú čiastku na vopred dohodnutý termín splatnosti s pevnou úrokovou sadzbou, pričom tento vklad nie je klientovi vyplatený pred termínom splatnosti. Trvanie tohto vkladu po uplynutí dohodnutého termínu je možné na základe uzatvorenia novej zmluvy alebo dodatku k zmluve.

Tzv. otvorené obchody umožňujú klientovi zvyšovať výšku vkladu počas dohodnutého obdobia termínu viazanosti peňažných prostriedkov. Využívajú sa pri vkladoch s výpovednou lehotou.

Strednodobé termínované vklady

Doba viazanosti vkladu je od 2 do 4 rokov. Nákupom strednodobých termínovaných vkladov banky zvyšujú svoje možnosti výhodnejšieho investovania týchto vkladov do úverov a pôžičiek.

Dlhodobé termínované vklady

Tieto vklady nakupujú banky na krytie svojich dlhodobejších výdavkov, resp. na krytie svojich dlhodobejších podnikateľských aktivít. Ich výhodou pre banku je dlhodobý stabilný peňažný zdroj, pre klienta vysoká ziskovosť vo forme úroku. Z hľadiska vysokých úrokových sadzieb sú však tieto vklady pre banku nevýhodné.

Produktami v oblasti termínovaných vkladov sú vkladné knižky:

- v domácej mene
- v cudzej mene
- vo voľne vymeniteľnej mene

Aby banky získali výhodné termínované zdroje, rozširujú svoje služby aj v oblasti termínovaných vkladov pre deti a mládež.

Úsporné vklady

Úsporné vklady sa od termínovaných líšia tým, že nie je stanovené časové obmedzenie pre disponovanie s vkladom. Klient môže s úsporným vkladom voľne disponovať, t. j. vkladať a vyberať svoje peňažné prostriedky.

Tieto vklady neslúžia na účely platobného styku alebo iných peňažných transakcií spojených s plnením bežných záväzkov.

Úsporné vklady predstavujú pre banku stabilný peňažný kapitál. Rizikom úsporných vkladov pre banku vzhľadom na ľubovoľný termín výberu môžu byť však ich hromadné výbery (run on the bank) spôsobené napr. hospodárskym poklesom krajiny alebo inými príčinami v medzinárodnom meradle.

Základné produkty úsporných vkladov sú:

1/ úsporné vkladné knižky
2/ úsporné účty majetkového sporenia (portfóliové účty)
3/ úsporné účty poistného charakteru
4/ účty stavebného sporenia

Úsporné vkladné knižky

Vkladná knižka je istá forma potvrdenia o vklade. Vkladné knižky môžu byť:

- s výpovednou lehotou
- bez výpovednej lehoty

Najrozšírenejšou je vkladná knižka bez výpobednej lehoty vedená v domácej mene. Majiteľ vkladnej knižky, resp. klient vkladá, ale najmä vyberá peniaze bez potreby ohlasovať výber a výšku vkladu.

Podmienkou zriadenia vkladnej knižky je zloženie minimálneho vkladu. Na vkladnú knižku sa vkladá spravidla v hotovosti, ale môže sa vkladať aj bez hotovosti, napr. zrážkou zo mzdy.

Výber z vkladnej knižky, ako aj jej zrušenie sú závislé od jej formy. Banky zriaďujú vkladné knižky fyzickým osobám v dvoch základných formách:

1/ vkladné knižky bez výpovednej lehoty znejúce na meno - takúto vkladnú knižku vystaví banka na výslovné požiadanie majiteľa vkladu a zapíše do knižky jeho osobné údaje z preukazu totožnosti. Pri výbere vkladu banka vyplatí peniaze len tomu, kto je uvedený ako majiteľ vkladu, resp. tomu, kto sa preukáže splnomocnením alebo iným dokladom oprávňujúcim konať za majiteľa. Výhodou vkladnej knižky na meno je overovanie totožnosti predkladateľa knižky, takže nemôže dôjsť k zneužitiu vkladu.

2/ vkladné knižky bez výpovednej lehoty znejúce na majiteľa - takúto vkladnú knižku vystaví banka na žiadosť klienta na ľubovoľný názov určený vkladateľom, ktorý je anonymný. Banka vyplatí vklad tomu, kto predloží vkladnú knižku a požiada o výplatu peňazí. Z dôvodu ochrany pred zneužitím poskytuje banka aj ochranu vo forme hesla. Heslo určí klient sám.

Ďalšími bankovými produktami v oblasti úsporných vkladov sú:

- devízové vkladné knižky bez výpovednej lehoty
- výherné vkladné knižky
- prémiové sporenie
- cestovné vkladné knižky
- vkladné knižky pre deti a mládež

Devízové vkladné knižky bez výpovednej lehoty - sú určené na ukladanie a výber peňažných prostriedkov v hotovosti vo voľne zameniteľných menách.

Výherné vkladné knižky - sú bez výpovednej lehoty vedené na meno aj na doručiteľa. Neúročia sa, namiesto toho sa dvakrát ročne zúčastňujú žrebovania o peňažné výhry.

Prémiové sporenie - pre banku je to výhodná forma získania dlhodobého kapitálu a pre klienta získať nielen úrok, ale aj prémiu. Účastník sporenia sa zmluvne zaviaže, že bude vkladať na vkladnú knižku odo dňa jej založenia po dobu niekoľkých rokov pravidelne mesačný vklad v zmluvne dohodnutej výške. V priebehu sporenia môže jeho výšku v stanovenom rozsahu, povolenom bankou, meniť. V jednotlivých rokoch sporenia však musí vložiť minimálnu výšku vkladu, aby mu mohla banka priznať prémiu.

Vklady na knižkách prémiového sporenia získavajú aj pevne stanovenú prémiu, ktorá sa pripíše účastníkovi sporenia po ukončení cyklu a splnení zmluvných podmienok.

Cestovné vkladné knižky - umožňujú klientovi disponovanie so svojimi peňažnými prostriedkami na všetkých pracoviskách pôšt a sporiteľní. Cestovná vkladná knižka je knižka na meno.

Výber vkladu z cestovných vkladných knižiek je možný dvoma spôsobmi:

1/ bez overenia možnosti výplaty, t. j. výberu do istého limitu stanoveného v obchodných podmienkach banky
2/ s overením možnosti výplaty, používa sa v prípade nad stanovený limit, keď je potrebné overovať možnosť výplaty v centrálnej evidencii

Vkladné knižky pre deti a mládež - banky ich zriaďujú na meno dieťaťa bez výpovednej lehoty. Podmienky zriadenia a disponovania s knižkou sú v jednotlivých komerčných bankách rozdielne.

Úsporné účty majetkového sporenia (portfóliové účty)

Banky zriaďujú svojim klientom aj úsporné vkladové účty majetkového sporenia. Do tejto skupiny patria aj klientské portfóliové účty.

Na konci zmluvného obdobia vyplatí banka klientovi základný vklad a progresívny úrok. Progresívnym úrokom v tomto prípade je vyčíslená percentuálna časť zo zisku, ktorý banka získa rozdielom nákupných a predajných kurzov cenných papierov z transakcií na kapitálovom trhu.

Pri zriadení portfóliového účtu sa klient musí písomne zaviazať, že vklady na portfóliových účtoch nebudú slúžiť na účely platobného styku ani vyrovnávania iných záväzkov.

Úsportné účty poistného charakteru

Úsporné účty poistného charakteru predstavujú vklady obyvateľstva na vkladový účet spojené so životným poistením alebo poistením životného rizika. Výhodou sporenia so životným poistením pre banku je získanie dlhodobého peňažného kapitálu.

Základným znakom životného sporenia sú mesačné vklady počas dohodnutej lehoty trvania poistného vzťahu. V prípade vzniku životného rizika sú klientovi vyplatené náklady za poistnú udalosť, tzv. poistného fondu, ktorý je tvorený percentuálnou časťou počas trvania zmluvného vzťahu.

Účty stavebného sporenia

Účty stavebného sporenia sú výhodnou formou ukladania peňažných prostriedkov na bytové a stavebné účely.

Výhody stavebného sporenia - zriaďovanie účtov stavebného sporenia predstavuje pre banku výhodný, dlhodobý a stabilný peňažný zdroj, s ktorým môže aktívne obchodovať v oblasti poskytovania dlhodobých úverov a pôžičiek.

Hlavnou motiváciou klientov a stavebných sporiteľov pri uzatváraní zmlúv je nielen 40 % štátna prémia zo sumy vloženej za 1 kalendárny rok, ale aj možnosť získať dlhodobý úver s nízkym 6 % úročením a neobmedzená veková hranica. Vklady na účtoch stavebného sporenia sú okrem toho úročené aj 3 % úrokovou sadzbou p. a.

Účet stavebného sporenia sa zakladá uzatvorením zmluvy na cieľovú sumu. Zmluva obsahuje:

- výšku dohodnutej minimálnej ročnej čiastky, ktorú sa klient zaviaže splácať
- úrokovú sadzbu vkladov
- úrokovú sadzbu budúceho úveru
- cieľovú sumu
- presné vymedzenie použitia budúceho úveru a prostriedkov zo stavebného sporenia

Štátnu prémiu môže získať každý účastník stavebného sporenia pri splnení podmienok stanovených zákonom. Na vyplatenie štátnej prémie má nárok ten účastník stavebného sporenia, ktorý po dobu zmluvného vzťahu so svojim vkladom nedisponoval.

Zrušenie stavebného sporenia je možné výpoveďou zmluvy oboma zmluvnými stranami. Sporiteľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek. Pri zrušení sporenia pred nasporením 50 % cieľovej sumy má nárok na štátnu prémiu, ak preukáže použitie nasporených prostriedkov na bytové účely.

Zdroj: http://www.geocities.com/Athens/Sparta/6374/new.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka