Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení

OBSAH:
1)Řídící cyklus
2)Plánování
3)Řízení a kontrola
4)Manažerské účetnictví

     Podle  nejnovějších  přístupů  lze  v managementu najít
určitý řídící cyklus, který je vlastně podkladem pro řízení.
Takovýto řídící cyklus má čtyři základní fáze, které na sebe
navazují. Jsou  to: plánování, organizování,  vlastní řízení
a kontrola.
     Jakákoli  podnikatelská  činnost  musí  být  plánována.
Přestože  všechna vedení  kterékoli firmy  plánují, existují
podstatné  rozdíly ve  způsobu a  rozsahu plánování. Manažer
malého podniku  může nosit všechny své  plány v hlavě včetně
veškerých  detailů,  jiní  mohou  propočítávat  kalkulace na
zadní  staně  použitých  dopisních  obálek.  Tím, jak podnik
roste co do velikosti a složitosti je nutno jednotlivé linie
řízení oddělit.  Člověk ve vrcholové  řídící funkci nemá  už
vše  ve  svých  rukou  a  podobně  žádný specialista-manažer
nemůže    obsáhnout    všechny     detaily    práce    svých
spolupracovníků.  Za těchto  okolností vzniká  silná potřeba
formalizace plánování a řídících technik. Taková formalizace
vyžaduje přenesení  plánů a postupů na  papír, přičemž plány
pro  všechny  různé  činnosti  mají  stejnou  formu a stejný
postup vzniku. Plánování a řízení má tyto aspekty:
1)Dlouhodobé plánování  - dívá se  na firmu, trh  a okolí na
  několik let dopředu, stanoví strategii dlouhodobého růstu
2)Projekční plánování - předpovídá  jak budoucí peněžní toky
  (Cash flow) budou ovlivněny připravovanými projekty
3)Krátkodobé  plánování  (rozpočetnictví)  -  dává dohromady
  první část dlouhodobého plánu s prováděnými projekty
4)Zjišťování skutečných výsledků - porovnání s plánem
5)Řízení  - běžné  řízení každodenních  detailních činností,
  zajištění souladu skutečných výsledků s krátkodobým plánem
Nyní  blíže  k  jednotlivým  činnostem plánování. Dlouhodobý
plán  je  obvykle  sestavován  ve  všeobecných  údajích, aby
poskytl  povšechný směr  pro řadu  let dopředu.  Dále je pak
dělen  na  kratší  plánovací  období.  Detailní  rozpočty se
připravují  také pro  každou oblast  činností tak,  aby byly
podkladem  pro  sestavení  celkového  rozpočtu.  Rozpočet je
sestavený  plán vyjádřený  v kvantitativních  údajích. Je to
vlastně výkaz budoucích operací  ve vybraném časovém období.
Ke  krátkodobým  rozpočtům  patří  rozpočet  tržeb,  výroby,
požadavků  na  pracovní  síly  a  materiál, rozpočet nákupů,
výrobního zařízení,  režijních nákladů apod.  Celkový hlavní

rozpočet  pak  obsahuje  předpovědi  výsledovky,  rozvahy  a
požadavků  na  výši  hotovosti  resp.  platební schopnosti v
průběhu plánovaného  období. Sestavení hlavního  rozpočtu je
nejdůležitější etapou plánování, neboť je nutno předpokládat
a zajistit takové vstupní podmínky, aby bylo možno dosáhnout
kvalitních výsledků.
     Jestliže   byl  vybrán   vhodný  plán   je  nutno   jej
kontrolovat a určovat odchylky  popř. změnit plán. V oblasti
řízení   plánem  se   porovnávají  krátkodobé   rozpočty  se
skutečnými výsledky  a podobně se srovnává  i hlavní plán se
skutečnou rozvahou a výsledovkou. Hlavní význam je v tom, že
nejen  porovnávají,   ale  také  hledají   příčiny  rozdílů.
Pozornost manažerů je směrována  k odlišnostem od rozpočtu s
cílem  změnit situaci,  dokud je  ještě čas.  Tento důležitý
aspekt   řízení   dává   vznik   termínům  účetnictví  podle
odpovědnosti  a   řízení  pomocí  odchylek.   Řízení  pomocí
odchylek má tyto výhody:
1)Je  stanovena  odpovědnost  za  každou  položku  výdajů  a
  kontrola vychází ze skutečných údajů
2)Vedoucí  mohou  okamžitě  reagovat  na  odchylky  a  vývoj
  usměrnit
3)Podporuje    disciplínu,     stimuluje    efektivnost    a
  zeefektivňuje využití všech zdrojů
V praxi  bohužel  tyto  výhody  nejsou  vždy  realizovány  v
důsledku  způsobu,  jakým  je  řízení  rozpočtem  prováděno.
Dalším - psychologickým - problémem je, že někteřří manažeři
se  mohou  vzdát  své  řídící  zodpovědnosti  tím, že svedou
odpovědnost  na  systém.  Efektivní  řízení  má  také určité
zásady jako např.  plán nesmí být uložen ze  "zhora"; vše je
někým   kontrolovatelné;  řízení   musí  rozpoznávat   změny
podmínek; řídit  se dá jen budoucnost.  Finanční kontrola je
pak  prováděna  pomocí  určitých  metod  jako  analýza  bodu
zvratu,  standardní kalkulace  (srovnávání výrobních nákladů
se  skutečností,  operace  po  operaci), přírustková analýza
(izoluje  vliv určitého  rozhodnutí na  zisk, rentabilitu či
peněžní toky),  srovnávací kalkulace (zabývá  se návratností
prostředků)  a  rozpočtování  nulové  základny  (zejména pro
nevýrobní a obslužné útvary).

     Dobrý  systém  manažerského  účetnictví  musí  zajistit
provozní výnosnost  vloženého kapitálu. Nelze  však říci, že
manažerské  účetnictví nahradí  manažerům jejich iniciativu,
zkušenosti  a  kompetentnost,   avšak  ekonomické  informace
plynoucí   z   manažerského    účetnictví   mohou   usnadnit
rozhodování a zvýšit výkonnost.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka