Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


#miesto_oblast_28# Politické Práva

Politické Práva

Sloboda prejavu, právo na informácie

- každý má právo - vyjadrovať svoje názory ľubovolným spósobom (tlać, obraz)

                                - vyhladávať prijímať a rozširovať ídey a informacie dez ohľadu na hranice štátu

- viaže sa na povolenie štátu : podnikanie  v odbore rozhlasu a televízie

- neviaźe sa na povolenie štátu : vydávanie tlače

- cenúra sa zakazuje

- obmedziť  zákonom možno slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie (ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobód inyćh, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti)

povinnosť štátnych orgánov a orgańov územnej samosprávy poskytovať  informácie o svojej činosti

Petičné právo sa zaručuje

- každý má právo obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na štátne    orgány a orgány územnej samosprávy.

-  petíciou nemoźno vyzývať na porušenie základných práv a slobód

Právo pokojne sa zhromažďovať

- podmienky tohoto práva ustanovuje zákon

- zhromažďovanie sa nesmie podmieňovať povolením   orgánu verejnej správy

Právo slobodne sa združovať

- právo zakladať politické strany a politické hnutia

- toto možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom

- politické strany a politické hnutia ako aj iné združenia sú oddelené od štátu

Právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných (priamo, alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov)

- voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom

- volebné právo je všeobecné, rovné, priame vykonáva sa tajným hlasovaním-podmienky sú

  ustanovené zákonom

- občania majú za rovnakých podmienok prístup k volebným a iným verejným funkciám

- zákonna úprava všetkých politických práv a slobód, jej výklad a použivanie musia umožňovať a   ochraňovať slobodnú súťaź  politických síl.

Právo postaviť sa na odpor

- proti každému,kdo by odstraňoval demokraticý poriadok ľudských práv a základných slobód       uvedených v ústave, ak je znemožnená činnosť ústavných orgánov a účinne  pouźitie zákonných

  prostriedkov.

Ústava

- každý má spôsobilosť na právo

- právo na život (aj pred narodením), nepripúšta sa trest smrti

- nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená - > porušenie len ak ho dovolí zákon

- osobná soboda

- nemožno stíhať niekoho inak ako keď stanoví zákon

- nikoho nemožno poslať na nútené práce (s výnimkou väzňov, civilnej služby, po nehode,pohrome)

- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, dobrej povesti, osobnej cti a na ochranu mena

- právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do rodinneého a súkromného života

- nedotknuteľné obydlie (výnimka - bytová prehliadka

- právo vlastniť majetok, dediť, majetková ochrana

- rozdelenie majetku - štát

- vlastníctvo nesmie poškodzovať prírodu, životné prostredie, kultúru

- listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ, ochrana dopravovaných údajov

- právo opustiť SR, nemožno vydať

- sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania, viery

- obrana SR - vec cti každého občana, nemožno nútiť vykonávať vojenskú službu

- sloboda prejavu

- právo na informácie

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka