Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Úvod do viery

Úvod do viery

-človek -najrozumnejší tvor
-osobnosť
-zhluk buniek
-myslenie -zmysly
-skutky

PREČO ?

-vývin
-pán tvorstva
-Zmysel života -prežiť
-pomáhať ľuďom
-peniaze -auto
-internet
-moc
-učenie
-sláva
-zomrieť

1.zaoberať
2.utiecť

-Otázka šťastia

bolesť
strach
smrť
smútok

Náboženstvá

-Otázka náboženstva: Čo je zmysel života ?
-modlitby, symboly
-náboženstvá -monoteizmus
-polyteizmus
-archaické
-veľké
-zjavené -judaizmus
-kresťanstvo
-islam
-prirodzené -hinduizmus
-budhizmus
-šintoizmus
-spoločná črta náboženstiev -berú vážne problém človeka a jeho neschopnosť
-bez pomoci nájsť zmysel svojho bytia
-uznávanie -človeka, sveta, duchovná
-ateista -démonickosť
-poludštenie Boha

Moderná náboženská kritika

Ateizmus -proti Bohu
-18.storočie
-osvietenizmus
ľahostajný – časom náboženstvo vymrie -prijíma len to, čo je chápané zmyslami
-slobody a oslobodenia
-skeptický, bojovný, kritický
-náboženská obnova -ateizmus -kritická reakcia na pomýlený pojem o Bohu
-otázka svedomia =otázka na zmysel človeka
-prebudenie záujmu o náboženstvá
-nevedomosť, túžba po šťastí, poznanie konca

Cesty poznávania Boha

-dejiny prekrúcali obraz Boha
-neschopnosť nájsť odpovede na otázky o existencii Boha
-naša nevedomosť je väčšia než domnelá múdrosť
-1.hľadanie šťastia –cesty Boha
-2.cesty v dejinách ľudstva -katastrofy, objavy, poriadok v prírode – hľadanie Boha
-Platón –idea dobra krásna }
-Aristoteles –nehybný hýbateľ } Boh je
-3.cesty vo svätom písme
-neuznáva rozumný dôkaz
-zjavený Boh (Abrahám, Mojžiš)
-stvorenie človeka Bohom
-popieranie existencie Boha
-šliapanie po všetkom krásnom a dobrom
-uväznenie do seba samého
-misionárska činnosť – oslobodenie od nevedomosti -apoštoli položili život za vieru
-4.cesty –5 ciest sv. Tomáša:
1.z pohybu – 1.hýbateľ (zmeny v živote, niekto to zapríčinil)
2.z príčinnosti účinnej –1.príčina
3.z náhoditosti a nutnosti žitia
4.z rozličných stupňov bytia –príčina existencie
5.z cieľovosti v prírode
-5.iné cesty:
-sv. Augustín –osobná skúsenosť
-cesta večných právd ( dobro, krása, pravda )
-I. Kant –z mravného poriadku
-zo skúsenosti svedomia
-prírodné vedy –entrópia
-na základe evolúcie

Judaizmus
-začiatok – mesto Ur –4. tis. rokov BC
-vodca -Abrahám (Kanán-1600-1200 BC –otroci v Egypte )

-zakladateľ =Mojžiš

-počas putovania –Charta práv –desatoro

-vrchol –Dávid +Šalamún

-úpadok –578 BC –Babylonské zajatie

-70 AD –zničenie chrámu

Písomné pamiatky :

-od antiky po súčasnosť

-písalo sa po hebrejsky a aramejsky

-Biblia –24 kníh

-Tóra (zákon) :Pentateuch

-prorocké spisy – siahajú do čias Babylonského zajatia

-hagiografia –Žalmy, K. kroník, Príslovia

Ústne tradované pamiatky :

-Talmud –mišňa, gernava, kaballa

-zvyky –obriezka, kóšer (jedlo), hl. sviatok –pascha, sabat

-sviatky –Nový rok (1999=5739)

-Pesach –vyvedenie z Egypta

-Šavuot –sviatok týždňov

-Sukot –sviatok stánkov

-dnes majú svoj štát =Izrael

-v USA –6 mil. židov

Islam

-podriadenie božej vôli

-začiatok –Arábia 7.stor. AD ( narodenie -570 v Mekke, smrť -632 v Medine )

-zakladateľ -Mohamed

-písomné pamiatky –Korán 644-655 (zozbierané ústne učenie

-114 kapitol (zoradené podľa veľkosti)

-suma =Mohamedove skutky

-zbierka etických noriem a pravidiel

-5pilierov islamu :

-1.vyznanie viery “Nieto Boha okrem Boha a Mohamed je posol boží!”

-2.5krát denne sa modliť

-3.postiť sa celý mesiac Ramadán

-4.cesta do Mekky (aspoň raz za život)

-5.platiť náboženskú daň

-posvätné miesta : Mekka, Medina, Jeruzalem

-zvyky –Veľký sviatok –obetovanie

-Nový rok

-narodenie proroka

-koniec pôstu

-piatok –sviatočný deň

-iba Alah

-bojovné náboženstvo

-delenie –Sumuiti (90%)

-Šiíti (10%)

-dnes –rovníková Afrika –150 mil.

Hinduizmus

-začiatok –1500-1200 BC India

-nemá zakladateľa (založené na ústnej tradícii spísanej v roku 1028 BC)

-vyznanie – vierovyznanie mnohých kmeňov (koľko dedín, toľko vyznaní)

-spoločné črty -reinkamácia

-monoteistické náboženstvo

viera v Brahmana (hind. =má 33 mil. bohov)

-3 vetvy –Višna, Šiva, Šakti

-sú znášanlivé

-zvyky – uvedenie do dospelosti, svadba, pohreb

-kastovníctvo – kňazi; vznešenci; obchodníci + roľníci; manuálne pracujúci

-kasty sú úplne uzavreté

-usilujú sa o oslobodenie 3 spôsobmi

-1.filozofia, poznanie

-2.vykonávanie rituálov

-3.zbožnosť

-písomné pamiatky –Rigvéda –posvätná kniha (1028 BC)

Konfucionizmus

-začiatok –6.storočie BC v Číne

-myšlienkový smer

-zakladateľ –Kchun-fu-c (552 –479 BC)

-bol prenasledovaný, vo vyhnanstve, nedosiahol vysoké postavenie

-náuka –Čo nechceš, aby robili iný tebe, nerob ani ty inému !

-nerušiť poriadok: Právnik právnikom, poddaný poddaným, otec otcom . . .

-písomné pamiatky: Kniha HOVORY, ktoré vždy začínajú “Majster povedal...”

-zvyky :uctievanie predkov, neba i zeme “Každý Číňan je konfucionista, alebo nie je Číňan .”

Budhizmus

-začiatok –6.storočie BC v Indii (553 BC)

-zakladateľ :princ Sidhárta Gamtama

-hľadať pravdu:

1.hindské učenie

2. umŕtvovaný potom mal zjavenie –stal sa prebudeným (=Budha)

-náuka:

1.život je bolesť, utrpenie a nestálosť

2.toto všetko pochádza z túžby pripútať sa k životu

3.ak sa potlačí príčina, nie je dôvod na bolesť

4.na potlačenie túžby treba viesť nesebecký život

-cieľ: Nirvána konečná blaženosť

-písomné pamiatky –Trojaký kôš (Budhove kázne a príbehy zo života )

-2. –3.storočie BC

-zvyky –2smery –mníšsky život

-uctievanie budhu

-sviatky:

-8.4. –Budhovo narodenie

-júl –Budhova smrť

-Tibetský budhizmus –mníšsky

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka