Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Veľká Morava

- 5. st. : príchod Slovanov, osídlenie povodí riek Labe,
Morava, Váh, Dunaj
- pravlasť - povodie riek Visla, Dneper - sťahovanie na
východ, západ, juh
- poznali rôzne nástroje
- poľnohospodárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo
- usadlý spôsob života
- vznik kmeňových zväzov - niektoré zjednotil kupec Samo -
Samova ríša - zaniká Samovou smrťou r. 658 (po 35. rokoch
existencie)
- 7. - 8. st. -pokračuje rozvoj výroby
kmene bojujú o nadvládu, boje s Avarmi
výroba niektorých odborov presahuje rámec domáceho
zásobovania - vznik súkromného vlastníctva
- zač 9. st. - zvrhnutie Avarskej nadvlády
- vývoj Veľkej Moravy závisel od udalostí vo Franskej ríši -
k moci sa dostali Karolovci - expanzívna politika
- základy ku vzniku politicky organizovanej spoločnosti na
viacerých miestach- 2 kniežactvá : Moravské kniežactvo -
Mojmírovci
Nitrianske kniežactvo - Pribina (hl. mesto Nitra - centrum
kultúry, hospodárstva)
- r. 828 - Pribina vysväcuje prvý kresťanský kostol
- r. 830 - prijaté krsty kniežat - kresťanstvo
- r. 833 - Mojmír I. (833-846) vyhnal Pribinu z Nitry -
zjednotenie kniežactiev - vznik Veľkej Moravy
- r. 846 - po rozdelení Franskej ríše vo Verdune sa
východofranský kráľ Ľudovít Nemec snaží ovládnuť svojich
východných susedov, teda aj Veľkú Moravu - na miesto Mojmíra
dosadený Rastislav (846-870) Ľudovítom Nemcom
- Rastislav odoláva franskému vplyvu - chce viesť nezávislú
politiku - obranný systém hradísk
- podmienka : samostatná cirkevná politika na odolávanie tlaku
bavorských misionárov
- r. 861 - požiadavka na pápeža Mikuláša II. o učiteľov
(vierozvescov) - neúspech (pápež mal dobré vzťahy s Ľudovítom
Nemcom)
- r. 863 - 2. posolstvo byzantskému cisárovi Michalovi III.
: príchod Cyrila a Metoda

Konštantín (Cyril) a Metod

- bratia, pôvodom zo Solúna
- na základe egejsko-macedónskeho nárečia utvárajú
slovanský kultúrny jazyk - Staroslovienčinu
- Konštantín - zostavenie písma z malých písmen gréckej
abecedy - Hlaholika (Glagol = hláska)
- založenie cirkevnej školy (gramatika, hudba)
- najznámejší žiaci : Gorazd, Kliment, Konštantín
- Konštantín a Metod : preklady : misál (= omšová kniha),
evanjeliá (= Nový Zákon), breviár (= modlitebná kniha pre
kňazov), žaltár (= zbierka žalmov), spevník a Súdny zákonník
pre svetských ľudí
- Konštantín : Proglas - veršovaný predslov k svätému
Evanjeliu, obhajoba nového jazyka)
- Metod : prekladá Starý zákon, napísal niekoľko cirkevných
spisov

- Konštantínove a Metodove preklady a pôvodné diela sa
zachovali len v neskorších odpisoch (10-11st. )
- staroslovienčina do náboženských obradov - vyvolanie
nespokojnosti stúpencov latinčiny
- r. 867 - odchod Konštantína a Metoda do Ríma, boj s
trojjazyčníkmi, pápež Hadrián II. schvaľuje ich postup aj ich
bohoslužobné knihy
- r. 868 - pápež Hadrián II. vysväcuje Konšt. a Metodove
knihy aj ich žiakov, vydáva bulu Glória in exelsis Deo -
povoluje staroslovienčinu ako liturgický jazyk
- Konštantín odchádza do kláštora, prijíma meno Cyril a r.
869 zomiera
- r. 870 - Metod vysvätený, stáva sa arcibiskupom Panónsko-
Moravskej oblasti
- Rastislavovi sa podarilo vytvoriť samostatnä cirkevnú
provinciu
- bavorské duchovenstvo uväzňuje Metoda
- r. 873 - k moci sa dostáva Svätopluk, požiadal pápeža Jána
VIII. o prepustenie Metoda (úspech)
- spory s bavorským duchovenstvom
- biskupstvo v Nitre - nitriansky biskup Wiching vyvoláva
rozpory medzi Svätoplukom a Metodom - Metod preklial
Wichinga
- r. 885 - Metod zomiera, Wiching opäť ziskáva späť svoje
postavenie, na Metodove miesto nastupuje Gorazd
- Metodovi žiaci vyhnaní z V.M. za Dunaj (Bulharsko, Čechy,
Byzantská ríša...)
- r. 886 koniec rozporov medzi byvorskými a moravskými
duchovnými

- r. 868 - roztržky na hraniciach
- r. 869 - Ľ. Nemec zahajuje veľkú vojenskú výpravu (3.
vojská)
- r. 870 - vlády sa ujíma Svätopluk (871-894), zajíma
Rastislava a vydáva ho Frankom (Frankovia ho oslepia), vymaňuje
sa z vazalskej závislosti od Frankov
- r. 871 - Svätopluk uväznený, Karolmanovi vojaci ničia
krajinu
- Svätopluk prepustený na slobodu pod podmienkou, že na čele
vojsk Ľ. Nemca potlačí povstanie proti Franskej ríši, ale
prechádza k povstalcom
- Svätopluk panovník (871-894)
- za jeho vlády najväčší územný a mocenský rozmach V.M.
- pripojené územie Lužice, Čechy, Krakovsko, Panónia, po
Tisu, kniežactvá Hornej a Dolnej Odry
- r. 894 - smrť Svätopluka
- rozbroje medzi synmi (Mojmír II. a Svätopluk II.) : jedna z
príčin rozpadu
- Mojmír II. sa stáva panovníkom, nedokáže udržať ríšu
odtrhnutie okrajových ríš
- hlavná príčina zániku - vpád Maďarov
- r. 901 - roztržky na hraniciach medzi Maďarmi a Moravanmi
- r. 907 - Maďari ovládli Slovanov, po tomto roku sa už V.M.
nespomína, z toho sa usudzuje, že V.M. pravdepodobne zanikla r.
907
- civilizáciu sčasti prebrali Maďari, mnohí remeselníci
pôsobili v Čechách
- Slováci - Pohraničné vojvodstvo

Hospodárstvo Veľkej Moravy

- prevaha poľnohospodárstva - dvojpoľný systém
- nástroje : sekery, radlice, brány, kosy
- záhradníctvo, vinohradníctvo, zber, lov, rybolov
- remeslá hlavne v hradiskách : Mikulčice, Devín, Pohansko,
Nitra, Bratislava, Ducová
- rozvoj šperkárstva (granulácia + iné techniky), podľa
byzantského vzoru, na export
- románsky sloh hradísk

Spoločnosť

- začiatky triedneho vrstvenia
- vyššia vrstva : kniežatá, veľmoži, bohatí družinníci -
obývali hradiská, honosné hrobky
- centrá mestského typu = hradiská
- v okolí jednoduché osady, murované kostoly (baziliky,
rotundy)

Význam Veľkej Moravy

- prvé školy, knihy, písmo
pamiatky - Moravsko-Panónske legendy : tvoria ich život sv
Konšt. (autor = Kliment) a život sv. Metoda
(pravdepodobne autor = Gorazd)
- Proglas - pôvodná tvorba (Konštantín
- rozvoj remesla, poľnohospodárstva
- dokonalejšie pracovné prostriedky
- gombík bol vymyslený vo Veľkej Morave na okrasu
- hradský, komitársky systém
- komitát = oblasť s jedným hradom a dedinami, hrad musí
chrániť dediny vo svojom komitári, dediny majú povinnosť
vyživovať hrad
- svojrázna kultúra na západoeurópskej úrovni
- najstarší západoslovanský útvar
- prvý štát na našom území, ktorý vznikol bez cudzej pomoci
(833-907)

Písomné pramene - historické správy

- Letopisy - Záznamy o pasovských biskupoch (O Mojmírovom
pokrstení - anály)
- Spis o obrátení Bavorov a Kuritánov
- r. 828 - O vysvätení (Salzburský arcibiskup)
r. 830 - O prijatí kresťanstva - svedčia o kniežactvách a
kresťanstve
- „ O hradoch a krajinách na severnej strane Dunaja “
- kto žil na severnej strane Dunaja (10 rokov po dobytí
Mojmírom)
- Nitriansko (Slovani), Čechy (15 hradov), Mercháni (30
hradov), Bulhari (5 hradov), Moravania (11 hradov)
- opis hradov a krajín v tejto oblasti
- Archeologické náleziská v hradiskách (sakrálna 3-loďová
bazilika na BA hrade)
- tradícia: - obdobie národného obrodenia :
J. Hollý : Svätopluk, Cyrilo-Metodiáda, Eposy Sláv
Ľ. Štúr, S. Chalupka, J. Papánek, M. Ferko, J. B.
Magin
- výtvarníctvo :
Klimčák „ Cyril a Metod “
J. Smelák - mozaika (Svätopluk venuje víno Čechom)
Alley - obraz „ Svätopluk “
- E. Suchoň - opera Svätopluk
- 5. júl = štátny sviatok - príchod Konšt. a Metoda
- od r. 1990 Cyrilo-Metodejská spoločnosť

Pozri tiež: http://www.matusma.miesto.sk/maturita/
http://www.euba.sk/~kicko/dejepis.htm

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka