Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Volebný systém - politická strana získa počet mandátov úmerný počtu hlasov#miesto_oblast_28#

Volebný systém - politická strana získa počet mandátov úmerný počtu hlasov

a) Systém pomerného zastúpenia - má určenú minimálnu hranicu hlasov (u nás 5%)                          

    1) Absolútny

    2) Upravený

b) Väčšinový systém - nemá určenú minimálnu hranica hlasov

    1) Anglosaský - na zvolenie poslanca stačí získať relatívnu väčšinu hlasov

    2) Francúzsky (dvojkolový) - V 1.kole treba získať absolútnu, v 2. kole relatívnu väčšinu hlasuv

    3) Kombinovaný (kombinácia Francúzskeho a Anglosaského systému)

Forma Vlády z hľadiska zloženia najvyšších orgánov štátu

Sústava najvyšších štátnych orgánov

1) Hlava štátu

2) Zastupiteľský, zákonodárny orgán (parlament)

3) Najvyšší výkonný orgán (vláda)

4) Najvyššie súdy

 

NRSR - jediný ústavno-zákonodárny orgán

- 150 poslancov volených na 4 roky priamimi voľbami, tajným hlasovaním

- predseda (tajným hlasovanim s 1/2>p.) - zvoláva a riadi schôdze, podpisuje zákony, vyhlasuje voľby

  prijíma sľub poslancov, prezidenta, sudcov, je zodpovedný len NRSR

- podpredsedovia (tajným hlasovanim s 1/2>p.) - zastupujú predsedu, sú zodpovední len NRSR

- výbory - iniciatívne a kontrolné orgány, každy má svojho predsedu (taj.hl.)

  poslanci (občania s trvalým pobytom v SR) - nie sú viazaní príkazmi, iba sľubom

- nemôžu byť trestne stíhaní (ich tr.činy sú oznámené preds.NR)

- môžu sa vzdať, alebo byť zbavený mandátu

- môžu sa uznášať na ústave, ústavných a iných zákonoch

- majú právo - voliť prezidenta, sudcov, preds. a podpred. najvyššieho a ústavného súdu

                       - kontrolovať orgány SR,dodržiavanie zákonov a ústavy, činnosť vlády, štátny rozpočet

- odsúhlasujú : rozpočet, referendum, ministerstvá, medzinárodné zmluvy, vojnu

schôdze - sú zvolané predsedom alebo 1/5 poslancov (-> do 7 dní)

               - sú verejné (výnimky vyplývajúce zo zákona -> neverejné, 3/5 pos. proti verejnosti)

uvznášanie sa NRSR - je schopná ak je 1/2>p. prítomných

              - platné uznesenie odsúhlasené 1/2>p., na vojnu, ústavu, prezidenta 3/5>p.

prezident má právo 1x vrátiť zákon na prerokovanie, zákony podpisuje preds.vlády;NR, prezident.

Vláda

- najvýšší orgán výkonnej (exekutívnej) moci

- realizuje rozhodnutia parlamentu t.j.:vytvára podmienky na realizáciu slobôd a práv

- je zbor ministrov, predsedu a podpredcedu

- počet členov určuje premiér (G.B.) alebo parlament (S.R)

- ak predseda podá demisiu, musí ju podať aj vláda

- nemôže jej byť vyslovená nedôvera SNR

- ak SNR rozpustí vládu 2x v rozpätí 6. mesiacov prezident radu rozpustí

- na prijatie uznesenia je potrebná absolútna väčšina

- môže udeľovať amnestiu

Členovia

    - sú zodpovedný predsedovi, parlamentu a politickej strane

    - nesmú vykonávať iný platený úrad (napr: byť poslancami)

    - sú vymenovávaní prezidentom

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka