Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vláda Slovenskej republiky

Autor referátu: Michal Meško

o vláde SR hovorí VI. hlava, 2. oddiel Ústavy SR

Zloženie vlády:
- predseda
- podpredseda
- ministri
Člen vlády nesmie vykonávať:
- poslanecký mandát, sudcovskú funkciu, žiadnu inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť
Predseda vlády (premiér)
- odvoláva a menuje ho prezident SR
- môže ním byť občan SR voliteľný do NR SR
Ďalší členovia vlády
- menuje a odvoláva ich prezident SR na návrh predsedu vlády
- môže ním byť občan SR voliteľný do NR SR
Vláda SR
- každý člen skladá do rúk prezidenta SR sľub a vernosť SR
- je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery
- je za výkon funkcie zodpovedná NR SR, ktorá jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru
- môže NR SR kedykoľvek požiadať o vyslovenie dôvery
- ak jej NR SR vysloví nedôveru, alebo zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident SR vládu odvolá
- ak prezident SR prijme demisiu vlády (demisiu podá vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR), tá vykonáva svoju funkciu až do vymenovania novej
- vláda je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov
- na prijatie uznesenia vlády treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
- má právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov, podrobnosti ustanoví zákon
- môže vydať nariadenie na vykonanie zákona a v jeho medziach
- nariadenie vlády (musí sa vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon) podpisuje predseda vlády
Člen vlády
- je za výkon svojej funkcie zodpovedný NR SR
- môže podať demisiu prezidentovi SR
- NR SR môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, no návrh na jeho odvolanie môže prezidentovi SR podať aj premiér; v tomto prípade prezident SR člena odvolá
- ak demisiu podá premiér, alebo mu NR SR vysloví nedôveru, prezident ho dovolá a demisiu podá celá vláda
Vláda rozhoduje v zbore o:
- návrhoch zákonov
- nariadeniach vlády
- programe vlády a jeho plnení
- zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR
- návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu
- medzinárodných zmluvách SR
- zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky
- podaní návrhu zákona NR SR alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu
- tom, že požiada vyslovenie dôvery
- udelení amnestie vo veciach priestupkov
- vymenúvaní a odvolávaní štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom
- ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka