Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


VÝROBA

Výroba = je premena výrobných vstupov (práca, pôda, kapitál) na výrobné výstupy (tovary         a služby).

VSTUPY

Práca = (definícia str. 31)

-         dopyt po práci závisí od – množstva a štruktúry kapitálu firmy

                                              - technológie

Nezamestnanosť – prirodzená = počet voľných miest je približne rovnaký ako počet nezamestnaných

-         frikčná – vzniká pri migrácii pracovných síl

-         štruktúrna – vzniká, keď kvalifikačná štruktúra voľných pracovných síl (nezamestnaných) nezodpovedá požiadavkám na ponúkané miesta

-         sezónna – vzniká v odvetviach, ktoré majú sezónny charakter

                - neprirodzená – ak počet voľných miest je menší ako počet voľných miest

Miera nezamestnanosti = miera nezamestnanosti je podiel nezamestnaných z celkového počtu všetkých práceschopných obyvateľov

Odbory – ich úlohou je obhajovať záujmy pracujúcich a usilovať sa zlepšiť ich pracovné a mzdové podmienky

-         na celoštátnej úrovni rokujú s vládou a zástupcami zamestnávateľov (tripartita),  výsledkom je generálna dohoda

-         na úrovni podnikov jednajú s managementom, výsledkom je kolektívna zmluva

Pôda

-         jej ponuka je takmer konštantná

-         pôdu možno – obrábať (pridať prácu a kapitál)

                           - prenajať

                           - predať (za akú cenu?)

Kapitál = (definícia, str. 36)

Akumulácia kapitálu = (definícia str. 36/7)

Formy kapitálu

-         kapitálové statky – stroje, nástroje a iné výrobky používané pri ďalšej výrobe

-         technológie

-         peniaze – úspory = iba potenciálny kapitál

                    - investované peniaze = reálny kapitál

Investície

–        nákup technológií, strojov, práce, prírodných zdrojov... atď  a vytvorenie vlastného výrobného podniku

-         nákup akcií

-         požičanie peňazí podniku

-         požičanie peňazí banke

Za každý vstup sa platí odmena tomu, kto ho poskytne (spomeň Sayov zákon trhu).

Mzda = odmena za prácu

-         časová – ...

-         úkolová - ...

 

-         nominálna - ...

-         reálna - ...

 

Životnú úroveň určuje úroveň reálnych miezd.

Platí, že

-         ak sú ceny stále, potom každé zvýšenie nominálnych miezd znamená aj zvýšenie reálnych miezd a naopak

-         ak sú pevne stanovené nominálne mzdy (mzdová regulácia), potom každé zníženie cien znamená zvýšenie reálnych miezd a naopak

Renta = odmena za pôdu

Jej výška závisí od kvality a lokality, v ktorej sa pôda nachádza.

(Rozdiel medzi rentou a nájomným!)

Zisk = odmena za kapitál

        = (definícia, str. 38)

-         hrubý - ...

-         čistý – po odrátaní odvodov a daní

 

VÝSTUPY

Hmotné – a) poľnohospodárstvo a jeho produkty                                  primárny sektor

                 b) priemysel a jeho produkty                                                sekundárny sektor

Nehmotné – c) spotrebné a obslužné služby                                      terciárny sektor

                     d) informácie                                                                    kvarciárny sektor

 

Starovek a stredovek            - ťažiskom ekonomiky je primárny sektor

Novovek – ťažiskom sa stáva sekundárny sektor

19. storočie – začína sa rozvíjať terciárny sektor

Po druhej svetovej vojne – väčšina produkcie v terciárnom sektore, ale hybnou silou sa stáva kvarciárny sektor (u nás až po r. 1989)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka