Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Výrub lesov, lesné požiare

Výrub lesov, lesné požiare

 

Lesy sú nevyhnutným činiteľom pri udržiavaní rovnováhy v prírode a života na Zemi. Sú najdôležitejšími producentmi kyslíka, preto sa niekedy nazývajú aj „pľúcami Zeme“. Napriek tomu ich množstvo sa v priebehu storočí podstatne znížilo. Ľudia vyrúbali milióny stromov, aby si mohli navariť, zohriať sa a postaviť si príbytky. Taktiež vyklčovali obrovské lesné plochy, aby ich premenili na ornú pôdu alebo pastviny pre dobytok. Tak sa prírodné prostredie pomaly zmenilo na vidiecke sídla.

Odlesňovanie dnes prebieha najmä v tropických pralesoch, ale nebezpečne sú ohrozené lesy všetkých druhov na všetkých kontinentoch sveta. Medzinárodné organizácie ako Svetový fond na ochranu prírody - WWF, ktorý má vo svojom znaku pandu, alebo Medzinárodný zväz na ochranu prírody, a tiež Medzinárodné hnutie na ochranu prírody – Greenpeace, si uvedomili hroziace nebezpečenstvo a usilujú sa uplatňovať v praxi programy na ochranu a zachovanie lesov.

V severských lesoch Fínska, Ruska, Švédska či Kanady prebieha intenzívna ťažba dreva, z ktorej sa získava papier a úžitkové drevo na tesársku a stolársku výrobu. Realizácia rozsiahlych holorubov a mohutné požiare existenciu lesov nebezpečne ohrozujú. Vplyvom zimy a nedostatku svetla rastú stromy veľmi pomaly a obnova zničených porastov teda trvá veľmi dlho, dlhšie ako ľudský život.

Pôvodné alebo primárne lesy zmizli takmer zo všetkých oblastí a nahradili ich druhotné lesy, ktoré vznikli prirodzeným rastom, alebo vďaka procesu zalesňovania. Lesy mierneho pásma sa opäť začínajú rozširovať, ale stále sa na nich pácha veľa škôd; výsledkom sú zničené obrovské lesné plochy v prospech výstavby ciest a železníc, nových sídiel a priemyslu ako úžitkové drevo na vývoz za účelom vysokého zisku.

Najväčšiu časť rovníkových a tropických pralesov ktoré sa rozprestierajú v Južnej a Strednej Amerike, Južnej a Juhovýchodnej Ázií a Austrálií postupne zničil sám človek – následky tejto skazy sú známe:

-Ťažba dreva – Ročne sa vďaka narastajúcej spotrebe mahagónu, tektóne obrovskej a ebenového dreva vyťaží najmenej 4.5 milióna hektárov. Tieto tzv. tvrdé druhy dreva potrebujú na vyzretie storočia, preto ich ťažko umelo vysádzať a pestovať na plantážach.

-Banský priemysel – Povrchové doly na ťažbu bauxitu v Brazílií zaberajú obrovské plochy a ničia pôvodnú zeminu. Podľa zákona musí byť vyťažená zemina znovu zalesnená, no väčšina firiem tento zákon ignoruje.

-Erózia pôdy – Trvá viac ako tisíc rokov kým sa vytvorí orná pôda. Tá ale môže byť v priebehu desiatich rokov úplne zničená. Chýbajú na nej stromy, ktoré v období dažďov zadržiavajú vodu v zemi.

-Znečistenie riek – Vyrúbanie lesa v hornej časti ohrozuje tiež celý tok rieky a v nej žijúce stavy rýb a iných živočíchov.

-Záplavy a choroby – Zničením dažďových pralesov sa podstatne mení aj klíma. Vyrúbaný les už nemôže zdržiavať vzdušnú vlhkosť, dažde menia vodný systém a spôsobujú záplavy. Otvára sa tak voľná cesta na šírenie ochorení, akými sú napríklad týfus alebo cholera.   Keď zase neprší, nastáva obdobie sucha.

    Výrubom lesov nenastáva len erózia pôdy, nebezpečné znečistenie riek,  záplavy a ochorenia, ale hlavne to, že všetci zvierací obyvatelia lesa strácajú svoj prirodzený domov a sú odkázaní na smrť.

 

Čo môžeme robiť?

-skupiny ochrancov prírody musia dôrazne pôsobiť na vlády a správu v týchto oblastiach

-dažďové pralesy sa často zalesňujú cudzími dovezenými druhmi, no aj keď tieto opatrenia zabezpečia regeneráciu pôdy, nesmieme preceňovať ich biologický význam

Aj keď si toto hroziace nebezpečenstvo úplného vyničenia dažďových pralesov, ale aj všetkých ostatných lesov uvedomuje čoraz viac ľudí, môže sa stať, že kým si to uvedomia všetci ľudia, nebude už ďalej čo ochraňovať.


Lesy na Slovensku

 

 

U nás sa lesy vyskytujú hojne v pohoriach Nízke a Vysoké Tatry, Malá a Veľká Fatra, Slovenský raj a Strážovské vrchy. Nachádzajú sa tu aj zákonom chránené parky ako TANAP, PIENAP, Národný park Nízke Tatry a Národný park Malá Fatra, do ktorých sa sústreďuje cestovný ruch a preto je ich ničenie nebezpečné nielen pre lesný ekosystém, ale aj pre hospodársky rozvoj štátu.

Na Slovensku bola nedávno organizovaná akcia Slovenským zväzom ochrancov prírody „Kúp si svoj strom“, v ktorej si občania mohli „vykúpiť“ strom za určitú finančnú čiastku a tým sa zaradiť medzi jednotlivcov za záchranu lesov.

Napriek všetkým týmto zákonom chráneným parkom a prírodným rezerváciám sa výrub lesa nekontrolovateľne zvyšuje a vyťažené drevo sa predáva do zahraničia! Z dreva sa však tiež vyrábajú napríklad zápalky (v mestách Banská Bystrica, Zvolen), papierenské produkty ako papier a celulóza (hlavne v mestách Ružomberok a Harmanec).

Lesy na Slovensku sú však ohrozené nielen výrubom, ale aj znečisťovaním ovzdušia exhalátmi a smogom. Toto spôsobilo takmer úplné vyhynutie jedle bielej, ktorá je už v týchto dobách veľmi zriedkavá.   

Veľkou hrozbou pre existenciu lesov na Slovensku, ale aj na ostatných častiach Zeme spôsobujú časté požiare. Aj keď požiare niekedy vznikajú v dôsledku búrok, vo väčšine prípadov ide o požiare spôsobené ľudskou nedbanlivosťou. Ani časté upozornenia a sprievodné tabule v prírodných rezerváciách nezastavia ľudí pred nepovolenými táborákmi či odhadzovaním neuhasených cigariet. Nedávny požiar v Slovenskom raji bol spôsobený taktiež nedbanlivosťou ľudí, a napáchal obrovské škody.

Drevo je veľmi dôležitou priemyselnou surovinou a preto by úplné zastavenie výrubu lesov znamenalo koniec hospodárskemu rozvoju štátu. Priemyselné využitie niektorých druhov stromov:

-         dub lesný – tvrdé drevo, výroba nábytku, vodných stavieb

-         buk lesný – výroba nábytku a parkiet

-         breza previsnutá – tvrdé drevo, využíva sa na spaľovanie do pecí – dobre horí

-         smrek obyčajný – mäkké drevo, využíva sa v stavebníctve, výroba hudobných nástrojov, papiera, na kúrenie

-         borovica lesná – používa sa hlavne v stavebníctve

 

Výrub lesa je do určitej miery neodmysliteľný, no nekontrolované vyklčovanie obrovských lesných plôch môže o pár rokov znamenať úplný koniec dažďových pralesov ale aj lesov mierneho pásma.

 

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka