Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


12 Vývin slevenskej drámy od najstarších čias po súčastnosť
#miesto_oblast_28#
12 Vývin slovenskej drámy od najstarších čias po súčasnosť 

    J. G. Tajovský: Statky - zmätky
         (úryvok)

    MARA: A ešte prepísať...
    PAĽČÍK: Majetky ti mám prepisovať? Hej!
    ĎURKO: Čo ste nasľubovali, tie! A keď nedávate, vzal som. 
       Čože?! Ja som dorobil! Ale vy ste len chceli, aby 
       som vám ja robil, a vy fajčiť, rozkazovať, pod 
       pecou sedieť.
    PAĽČÍK: Nepretŕhal si sa. Ja som starý, nevládzem; ale ty 
        si sa chytil gazdovstva, teda zapracuj, na starosť 
        budeš mať.
    ĎURKO: Aj si ho prepíšem! Ak mi nezaplatíte, čo som vám 
       robil.
    PAĽČÍK: Prepíšeš?! Oprobujeme sa. Ani babky! Dosť si ma 
        zkazil do roka! Ja ťa vyplatím. Dones, žena, 
        nejaký kôl! Ja mu vyplatím, keď mu nakladiem. 
        Ožran, lump!
    MARA: Pre boha ťa prosím... A ty už choď niekam v peklo!
    ĎURKO: (odchádza z kroka na krok) Nefrflite mi! Naučím ťa!
    PAĽČÍK: Už sa pakuj!Keď ty mňa na žobrotu chceš doniesť...

  a) Zhodnoťte východiská vzniku konfliktov v tvorbe uvedených 
    autorov, porovnajrte konflikty z hľadiska spoločenských 
    vzťahov.
  b) Ukážte zmeny morálnych vzťahov v daných spoločenských 
    podmienkach.
  c) Vysvetlite rozdiel v obsahovom a formálnom dialógu - v 
    dráme a v epike (próza). Ukážku drámy (aspoň časť) 
    preštylizujte na epický dialóg.
  d) Vysvetlite viacvýznamovosť slov na príklade z ukážky.


Slovenská dráma do roku 1918

 1. STREDOVEK a BAROK
  - náboženská dráma
  - 2 ciele: morálny,didakticko-výchovný
  - zložité vety,výrazy

 2. HUMANIZMUS
  - hry s biblickou,antickou,histor. tématikou (lat.škol.hry)
  - písané češtinou alebo slovakizovanou češtinou
  - výchovný cieľ

  Pavol KYRMEZER
   - Komedie česká o bohatci a Lazarovi
     - biblický príbeh o boháčovi,ktorý za nemilosrdné správanie k 
      biednemu Lazarovi príde do pekla
     - na pozadí príbehu kriticky zobrazuje trpký život chudoby
   - Komedie nová o vdově
     - bibl. príbeh o chudobnej vdove Ráchel, ktorú chce dať pre dlh 
      uväzniť bohatý kupec Ismael. R. pomôže prorok, kt. 
      divotvorne rozmnoží vdovin olej. Tá ho predá a tak môže 
      zaplatiť dlh.
     -> spoločenská priepasť medzi boháčmi a chudobou
     -> odsúdenie sociál. nerovnosti, nespravodlivosti, útlaku, 
       úžerníctva a biedy (monológ súkenníka Lámecha:Jak jest 
       spůsob tohoto světa divný )
   - 11 slabičník; združený rým; veršový a myšlienkový paralelizmus 
    (1 verš = 1 myšlienka); téza <-> antitéza; realisticky 
    vykreslené charaktery; dramat. dialógy; živý jazyk (ľud. hovor. 
    reč - zvraty a príslovia)

  Jur Tesák MOŠOVSKÝ
   - Ruth - scénickým spôsobom rozvíja motívy bibl. príbehu o Ruth

 3. KLASICIZMUS

  Ján CHALUPKA
   - pôsobil ako farár v Brezne => veľmi dobre poznal malomestský 
     život, spiatočníctvo jeho cechových majstrov,odnárodňovanie 
     a pod.
    -> námety jeho hier (typy predstavujúce nevyhnutný zánik 
      feudalizmu)
   - uviedol názov "Kocúrkovo" ,kt. označuje pomery a ľudí 
    s obmedzenými náhľadmi; zadubenosť, obmedzenosť, neschpnosť 
    tvorivého činu, predstieranie schopností a vedomostí, ale i to 
    je mylné.
   - pôvodne písal po česky,neskôr poslovenčil
   - Kocúrkovo,alebo Len aby sme v hanbe nezostali (1830)
     - typ malého mesta,ktorého predstavitelia si o svojom 
      spoločenskom postavení myslia viac, ako v skutočnosti 
      znamenajú.
     - obraz dvoch protichodných svetov
      1.zeman - cirkevný inšpektor Pán z Chudobíc (človek na 
           úpadku finančne aj morálne);
           čižmársky majster Tesnošil s rodinou 
           (predstavitelia malomestskej buržoázie)
      2.národne uvedomelý inteligent učiteľ Sloboda
     - niet pochybností,čo je mravné a čo nemravné,čo je pokrytecké
      a čo reakčné,čo má budúcnosť a čo musí zahynúť
     - kritický charakter: satira,irónia,humor

   - kocúrkovská tématika aj v dielach: Všetko naopak,Trasorítka, 
    Trinásta hodina (nemajú pôvod. sviežosť,odvodeniny)
   - nové momenty do kocúr. tém.: satirický román Bendeguz (obraz 
    prehlbovania úpadku feudalizmu)

 4. ROMANTIZMUS
  - dráma nie je prvoradá

 5. PRECHOD OD ROMANTIZMU K REALIZMU

  Jonáš ZÁBORSKÝ
   - život plný utrpenia, sklamania a krutého rozčarovania (chudob. 
     rod., spor s Ľ.Štúrom, prestup na kat. vieru, znechutený 
     bachovskou cenzúrou => biedna fara )
   - záujem o históriu -> historické tragédie a drámy - knižný 
                 charakter (vtedy nezrealizovateľné)
    - chcel vyvrátiť falošné romantické predstavy maďar. historikov
    - tématicky 3 celky:
              1. drámy z dejín VM a z dejín slov.-uhorsk.
              2. drámy s námetmi z dejín srbsko-uhorských
              3. 9 drám z čias Ižidimitrijovských 
                nepokojov a vzbúr v Rusku
   - Bitka pri Rozhanovciach,Báthoryčka
   - veselohry a frašky
   - 5 dejstvová veselohra Najdúch (1867)
     - autor vtipne rozohráva dej okolo nemanželského dieťaťa 
      mladého zemana a statkára Kobozyho a jeho zvedenej milenky 
      Maňuši Rojkovičovej; špekulácie okolo výhodnej ženby i výhry 
      vo voľbách
     - obraz rozkladajúcich sa feud. vzťahov na prahu revolúcie 
      r. 48-49
     - ostrá kritika mravného úpadku zemianstva

  Ján PALÁRIK - Beskydov
   - redigoval časopis Cyril a Metod v demokrat. duchu => cirkevný 
    súd, 1 mesač. väznenie, zákaz redigovať, pod dozorom na nemec. 
    fare v Pešti
   - myšlienka prirodzeného práva národov Uhorska na existenciu 
    a rozvoj - ideová osnova jeho troch veselohier:
     Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
   - veršovaná 5-dejstvová histor. dráma Dimitrij Samozvanec (búrlivé 
    obdobie rus. dejín na konci 16. stor.)
   - svoje myšlienky o spoločenskej angažovanosti dramat. diel ->
     Dôležitosť dramatickej národnej literatúry

   Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
    - žáner: veselohra
    - krirický realizmus
    - vznik: námet - poľská veselohra Obžinky
    - téma: odhaľovanie ľudských i duševných kvalít príslušníkov 
     slov. inteligencie (učiteľ Oriešok, Miluša, Rohon) 
     a predstaviteľov šľachty (barón Kostrovický, grófka Hrabovská)
    - idea: autor vyjadril svoje myšlienky na súčasný spoločenský 
        život i na súžitie slovenského a maďarského národa 
        v Uhorsku (vyslovil ich učiteľ Oriešok v rozhovore 
        s barónom Kostrovickým:
         " ... aby si Slováci a Maďari sväté práva spoločnej 
         krajiny Uhorskej spojenými silami bránili,národnosti 
         svoje vzájomne ctili,národnej vzdelanosti a osvety - 
         bez ktorej blaho vlasti ani myslieť sa nedá - jeden 
         druhému úprimne dopriali, a aby žiadnej 
         nenávisti,žiadnej sváru medzi nimi nebolo..")
    - konflikt: spoločensko-morálny (odnárodňovanie Slovákov:
                      nie Štefko,ale Pišta (sluha))
    - kompozícia: 1 dejová línia (blížia sa obžinky,na zámku čakajú
       mladého baróna Kostrovického, lebo ml. grófka Eliza 
       Hrabovská si ho má zobrať za muža, má príjsť v čase 
       obžiniek, El. nadšená slov. národom a jeho zvykmi -> chce 
       oslavu v kaštieli+srandu - vymení si so svojou 
       spoločníčkou Milušou miesto, ale barón K. chce vedieť, aká 
       je grófka H., tak sa aj on zamení so zememeračom Rohonom. 
       No a "barón" sa zaľúbi do "grófky" a "Rohon" do "Miluši", 
       kt. vystupuje ako jednoduché slov. dievča; "b" vyzná "g" 
       lásku, ona sa bojí, všetko mu prezradí, ale on jej nie; 
       "R" si chce zobrať aj "M", lebo je vraj vzdelaná, príde 
       učiteľ, obaja ho žiadajú o ruku dcéry, príde barónov otec, 
       nechce pre syna sedliačku, až sa napokon všetko vysvetlí 
       = zmierenie, chystajú sa dve svadby)
    - umelec. postupy: dvojitá zámena postáv;citát z Kollárových
              Spievaniek o obžinkách
     "... Tak dobre sú Slováci Uhry,ako i Maďari,ktorí si tu nemajú 
        väčšie právo osobovať ...
      ... Kto nie priateľ ľudu,ten neni vlastenec,
        lež márny šarlatán alebo streštenec,
        ktorý len nesvornosť rozsieva v krajine ..."

      - grófka: ľúbi slov. národ - chce preň školu,chce byť prvá 
           panna na oslavách obžiniek
      - sluha Števko: premenuje sa na Pištu

 6. REALIZMUS

  Jozef Gregor TAJOVSKÝ
   - vychovávaný u starého otca -> hlboký zmysel pre pochopenie 
    život. filozofie prostého dedinského človeka
   - učil na viacerých niestach; 1898 odišiel študovať na čs. obchod. 
    akadémiu do Prahy -> štud. spolok Detvan
   - bankový úradník, tajomník SNS a redaktor Nár.hlásnika
   - bojoval v 1. sv. vojne; potom: polit. a umelec. angažovanosť (za 
    myšlienku spolužitia s čes. nár.)
   - dramatická tvorba:
     - v predprevrat. období - jednoaktovky: Matka, Hriech, Tma
                 - 2 význam. hry: Statky-zmätky
                         V službe
   - štvordejstvová hra Statky-zmätky:
       - kriticko-realistický charakter
       - ukázal,ako majetok opantal celé myslenie i konanie 
        starého skupáňa Palčíka a jeho ženy Mary
       - honba za majetkom spôsobila rozvrat v rodinách a zmätok 
        v dušiach
   - jednoaktovka V službe:
       - opovážili sa hrať len prešporskí socialisti
       - konflikt hry vyrastá z vystupňovaného triedneho rozporu 
        medzi bohatým gazdom Štefanom a jeho sluhom Janom. (Jano 
        dohnaný do neznesiteľnej biedy sa živelne búri)
       - prvé myšlienky o organizovanosti proletariátu (spol. 
        podm.)
   - dráma Nový život:
       - tragický príbeh richt. rodiny Jahodovcov
       - ostro odsúdil túžbu ded. človeka po popanštení i ľudské
        sebectvo a chamtivosť
       - postavy prechádzajú silným vnútor. zápasom, prežívajú 
        bolestné rozpory a ťažko si vykupujú "mravné obrodenie", 
        vnútorný pokoj i stratené šťastie.

    - štvordejstvová veselohra Ženský zákon
      - ukázal,že na dedine často víťazia nad čistým ľúb. citom 
       majetkové záujmy
      - komická stavba situácii,charakteru,dialógov i gest postáv
      - za humor. život. postojom - vážna otázka o hodnote 
       človeka v kapitalizov. spoloč.,kt. vytvára vyostrené 
       dramat. napätie
      - konflikt hry motivovaný sociálne
      - na deji zainteresované všetky postavy -> vhodne rozvíjané 
       dramat. zápletky a kompozične pevne sk bené všetky motívy 
       do uceleného dramat. útvaru

  Martin KUKUČÍN
   - Komasácia, Bacúchovie dvor
      - poznačené epickou rozpravnosťou, charakt. drobnokresbou 
       i nedostatkom vyostreného dramat. konfliktu a nedosahujú 
       úroveň jeho prozaických diel

  Božena Slančíková - TIMRAVA
   - Chudobná rodina,Páva,Odpoveď,Prekážky
      - nedosiahli úroveň jej prozaických prác

Zdroj: www.ajo.sk/student

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka