Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vývoj Zeme

Existencia Zeme=4,5 mld. rokov.Krajinná sféra=pripovrchová časť Zeme,

život pred 3,5 rokov.HAPLOGEA=zahriatie hmoty,diferen. na plášť,jadro,

prvotnú kôru,formovanie mag. poľa=300 rokov.CHEMOGEA=vznik oceánu

pred 4+-0,2 mld. rokov.Chem. proces tvorby stereoizomérov,vznik gen. kódu

prevládal geomagnetizmus.V druhej časti=formovanie živ. sys.Postupný zá-

nik živ. sys. so znakmi polymérov.Nástup dokonalejších druhov=archeobak-

térie,eubaktérie.Mali difúzne jadro,bun. stenu,Chem. evolúcia.BIOGEA=biolog.

evolúcia.Vznik eukar. bun.Prechod ku kvalitatívne novej energ. a inform. úrovni

života.Pred 2 mld. rokov.NOOGEA=sociálna evolúcia,Éra človeka=mysliaci

sociálno-ekonomický tvor.Krajina=pros. života od najnižších po najvysp. org.

Človek ako biolog. bytosť vznikol,vyvíjal sa v krajine,výmena látok,energie.Člo-

vek je zároveň spoloč. tvor a výrobca.Intenzitu pôsobenia čl. v krajine cha-

rak. vývojové obd. Hominizácia,Sapientácie,Sociogenézy,Technogenézy.

Hominizácia:od zač. vzpramenej chôdze pred 6-5 mil. rokov do započatia

cieľavedomej práce pred 1,6-1,5 mil. rokmi.Činnosť čl. neovplyvnila pôvodny

stav prir. krajiny.Sapientácia:spojené s vývojom homo erectus,vznik reči.Rých

ly vývoj civil.Reč sa stala novým mech. infor.Čl. bol v predsociálnom vývoji.Stav

krajiny stále nezmenený.Sociogenézia:homo sapiens,kultúrna evolúcia čl.čin-

nosťou sa mení krajina.Vznikajú rôzne formy využívania Z..Technogenézia:hl.

vo vysp. štátoch s ich rozvojom vedecko-tech priemyslom.Dĺžka=250 do 50

rokov.Mení sa tvárnosť Zeme a podmienky života.Prúdky demografický rast,rý-

chli rozvojpriem.,urbanizácia,rast mobility(doprava).Človek:biolog.=homo sap.,

hospodáriaci´homo faber,spoloč.=homo politicus. tvor.KRAJINÁ SFÉRA:4 roz-

merná,priestorovo-časová integrácia,anorganickej,organickej,nootickej substan-

cie.Dynamicky materiálny sys.Energiu z:mimozem. zdrojov=sl. E,zo zem. jadra

geotermálna E.Ekolog. stabilita:účelová vlas. krajiny.Vyrovnávať vonkajšie ruši-

vé vplyvy vlast. mechanizmami bez vkladov dodatkovej E,t.j.ľudskej práce.Zacho-

vať:odolnosť krajiny,autoreg. sys,Biodiverzity=zachovanie druhovej pestrosti.Živ.

pros:priestor,al. miesto v kt. pôsobia všetky von. vnútorné činitekle v takej miere,

že org. v ňom môže:žiť,vyvíjať,rozmnožovať.Environmentalistika=náuka o živ.

pros.ekológia=skúma vzťahy medzi živ. organizmami,Geoekológia=skúma vz-

ťahy medzi prír. komponentmy,prvkami krajiny,hodnotí prír. procesy na určitom

 

území.Krajinná ekol:vzťahy medzi ekosys. navzájom,vzťahy ku abiotickým zlož.

krajiny.Význam G.poznávací,vedecký,aplikačný.Krajinná sféra Z je výsledkom

vzájomného pôsobenmia zákonitosti jej čiastkových geosfér.SFÉRY:1,čiastokvé:

vrchná časť litosféry s reliefom,spodná časť atmosféry,hydrosféra,pedosféra,bio

sféra.2,socialno-ekon. geosféra t.j. ľudská spoloč.,výsledky jej činnosti v pripovr-

chových priestorových štruk.3,vzájomné vzťahy medzi všetkými uvedenými čias-

tkovými geosférami.Horná hr. kraj. sféry Z stotožnuje s rozhraním medzi tropo-

sférou,stratosférou,tropopauzou.Dolná hr.:stotožnuje s krajnou medzou dol. hr.

biosféryv hĺbke 2,5-2,7 km na súši;5-5,5 vo sv. oceáne.Štruk. kr.=spôsob územ-

ného usporiadania rôzne veľkych častí fyzickogeograf. sféry či kr.Prvotná štruk=

pred zasahom čl.Antropogénna štruk.=antrop. zásahy na geoekol. štruk.Úče-

lové vlast. prír. kraj.vlast. fyz.geog. kr.,kt. s´=u dôleźité na uskutočňovanie zá-

merov,činnosti spolč.=účelové al. hodnotové.Kraj. potenciál:schopnosť FGK

poskytovať určité množstvo možností na využívanie s cieĺom uspokojovať potreby

ľudskej spol.Čiastkový potenciál:surovinový,rekreačný,vodohospodársky.Odol-

nosť kr.:schopnosť kr. vzorovať von al. antropog. vplyvom.Prir. zdroje:prír. lát.,

energie,kt človek vyberá z pôvodného prir. vzťahu.Diverzita=pestrosť územia.

Prir. zdroje delíme podľa lát. zlož:abiotické(voda,vzduch),biotické(živ.,rastliny),

abioticko-biotické(pôda).Obnoviteľné,Neobnovitelné.Kultúrna kr:je ľud. spo-

loč.,jej soc.-ekon- aktivitami zmenená až pretvorená prír. kraj.Stupne premeny:

Nezmenená:človek ju chráni,nezasiahol,rezervácie=devínska kobyla.Slabo zme-

nená:aktivita čl. v nej nenarušili prir. väzby medzi prir. zložkami. v prir. stave za-

chované nár. parky.Malá Fatra.Narušená kr:neracionálnym využívaním prír. zdro-

jov napr. smrekové lesíky na Polabskej nížine.Silne narušená:ako narušená al.

v podmienkach neustálej rovnováhy prír. procesov(zasolovanie)Pretvorená:pri-

rodzené väzby medzi prir. komponentmi sú cieľavedome pozmenené(polia,parky)

Umelá krajina:prirodzené väzby medzi prir. komponentmi má potlačené,rozruše-

né.Rôzne zastavané plochy(letiská,sídliská)UZOL:vysoká koncentrácia premie-

stňovania ludí,info..(letisko).Siete:súbor spojníc medzi uzlami(cesty,žel. trasy).Po-

vrchy:plošné útvary,priestor medzi uzlami a sietami.Hierarchia:spojitosť uzlov.

Regióny:vykazujú rovnorodosť na celom vyhraničenom území.Môže byť individu-

álny,typologický.Hom. ind. reg:neopakovateľné územné individuá s charakterom

zvolenej kriteriálnej vlast.(Trnavská pahorkatina=ovocinársky reg.)Hom. typolog.:

zoskupované do určitého typu,na základe opakujúcej kriteriálnej vlast.(ovocinarske

reg. Slov)Nodálne:tiež voláme funkčné reg,sú územia späté smerom a silou vä-

zieb medzi uzlami(mesto).Komplexný reg:pozornosť sa zameriava na väzby

medzi fyzickogeografickými a socioekonomickými sys.Geotech. sys. kr.:prieh-

rady,elektrárne,kanály,mlyny).Môžu byť:ťažobné,skladovacie,regulačné.Musí byť:

Prír.,technická,riadiaca zložka.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka