Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


22 Vývojové tendencie v slovenskej poézii po roku 1945 - dokumentujte na dielach autorov podľa vlastného výberu (Kostra, Horor, Plávka, Rúfus, Válek a i )


22 Vývojové tendencie v slovenskej poézii po roku 1945 - dokumentujte na dielach autorov podľa vlastného výberu (Kostra, Horor, Plávka, Rúfus, Válek a i )

    M. Rúfus: Verš

    Lomí sa život na ostrej hrane dýky.
    A tam je jeho tragika.
    A tam je jeho triumf. Kvet prší na pomníky.
    Spvievajú ústa básnika:

    - Zas jedna bolesť slzy porodila.
    Vrhla ich vo tvár publika. -
    A čo je pravda? Rozprávková víla,
    Ktorá nám večne uniká.

  a) Charakterizujte literárnu tvorbu básnikov a vysvetlite na 
    ich diele aktívnu funkciu literatúry, morálnu zodpovednosť 
    básnika pri riešení dôležitých spoločenských otázok 
    v národnom i celospoločenskom meradle.
  b) Konfrontáciou básní, tematických okruhov, ideových 
    zámerov, estetickej hodnoty vyložte pohľad na humanizmus, 
    pokrok budúcnosť ľudstva z hľadiska dnešných zmien.
  c) Pomocou úryvkov vysvetlite štýlové rozvrstvenie slovnej 
    zásoby, vývin slovnej zásoby, viacvýznamovosť slov 
    (prenášanie významu slova) v hovorovom štýle a vyššiu 
    obraznosť a hru so slovami v umeleckom štýle.


Slovenská literatúra po roku 1945

Podmienky: - porážka fašizmu
      - Vznik svetovej soc. sústavy; 1948 - Komunizmus
      - v literatúre: - 1936 - zjazd spisovateľov T. Tepliciach
                  (dem. kultúrny program)
              - 1945 - zjazd v B. Bystrici
                 - nadviazali na program z roku 1936

Periodizácia: 1. 2- 40-tych rokov
         A. priečinková poézia - Smrek, Lukáč, Jesenský)
         B. nadrealizmus - Fábry - počas vojny do sveta ilúzií a 
                  snov; vízie zániku, strach zo 
                  všetkého; po vojne viac realistický; 
                  vízie záchrany človeka, ľudstva
         C. katolícka moderna
       2. 50-te roky
         - budovanie socializmu
         - lit. - slúžka politiky - má plniť politické ciele a 
          pomáhať pri združstevňovaní (odhaľovanie triedneho 
          nepriateľa a vedenie ideol. boja; boj proti 
          imperializmu; vyvolávať nadšenie z "krajších zajtr."
           ==> dostáva sa na pozície dogmatizmu a schematizmu
         - metóda: socialistický realizmus
         - básnici: Kostra (Na Stalina)
               Lajčiak
               Mihálik
         - koncom 50-tych rokov Milan RÚFUS
           - do ovzdušia lacného optimizmu začína vnášaťl 
            pochybnosti, vyslovovať obavy.
           - skončená vojna v ňom nevyvoláva predovšetkým 
            radosť, ale hlavne bolesť z utrpenia, ktoré musel 
            človek podstúpiť, a ktoré pripravoval človeku
           - všímal si nielen hrdinskú, ale aj neľudskú 
            stránku človeka a to ho nap ňalo strachom 
            a úzskosťou
       3. 60-te roky
         - politické a literárne uvoľnenie
         - nedostatok, kríza ?????
         - do literatúry Trnavská skupina:
           Stacho; Ondruš; Mihálkovič; Feldek; Válek; 
           Šimonovič
           - priniesli vo svojej poézii svojské videnie sveta; 
            úsilie zbaviť sa ideológie
       4. 70-te roky
         - čistky v redakciách, školách....
         - ďalej tvoria Válek a Mihálik
       5. 80-te roky
         - 1985 - Gorbi - uvoľnenie
         - vydávajú autori, kt. písali do priečinku
         A.- Štefan Strážaj
          - Štefan Moravčík (viz. ďalej)
         B.- na pôde čistého umenia tvorili
           Ivan LAUČÍK a Ján BUZÁSSY
         C.- POP-poézia:
           Kamil PETERAJ; Daniel HEVIER; Boris FILAN


--------------------------------------

Strážaj a Moravčík - navzájom veľmi protichodný básnici

Štefan STRÁŽAJ
  - tlmený civiličný verš
  - často na nerozoznanie od bežnej neviazanej reči
  - je upozornením čitateľa na nutnosť zvýšenej vnúmavosti voči tzv. 
   všednej skutočnosti
  - jeho CIVILIZMUS núti k zamysleniu nad nie príliš radostne 
   prebiehajúcim živitom
  - zb. Sviatky
  - zb. Palina
  - zb. Malinovského 96

Štefan MORAVČÍK
  - vitálny básnik; jeho vôľa k životu nachádza svoj obraz aj v jeho 
   diele
  - básnický virtuóz; má radosť z objavovania neočakávaných jazykových 
   spojení
  - tento jeho bytostný optimizmus však náraža na realitu. Svoj životný 
   pocit vyjadruje množstvom paradoxov a zlomyseľných kontrastov.
  - zb. Erosnička
  - zb. Idiotikon
--------------------------------
zemitá poézia (regionálna)
(KOSTRA, HOROV, PLÁVKA)

Ján KOSTRA
 - pochádza z Turca, zo Štiavničky
 - do lit. pred vojnou; Ovplyvnený DAV-om; Wolkrom, Nezvalom - poetizus
  (Najmä veršová technika a senzuálne videnie sveta; poznačilo to celú 
  jeho tvorbu a dalo jej to neopakovateľný sugestívny ráz)
 - Tvorba: - dielo späté s rodným krajom
      - pred vojnou: - Hniezda
              - Moja rodná
              - motívy: domov, detsvo, žena
      - nasledujúce zb. poznačené atmosférou vojny:ä
              - Ozubený čas; Puknutá váza; ...
              - pesimizmus
      - poéma Ave Eva (1943)
        - Erotický a etický vzťah k žene; súcit s jej osudom 
         práve cez vojnu
      - socialististiké zbierky: - Na Stalina
                    - Za ten máj
      - Javorový list
      - Šípky a slnečnice - opäť záujem o prírodnú lyriku
      - Len raz - analýza vl. tvorby
      - Kaťždý deň (básenň: Každý deň stretnúť človeka)

Pavol HOROV
  - Zradné vody spodné
   - prdstavil sa ako zrelý básnik
   - istý vplyv nadrealizmu, ale nie na jeho pozíciách
  - Nioba matka naša
   - pocity úzkosti, prázdnoty, strachu z vojny
  - Návraty
   - hodnoty späté s detsvom, rodiskom, matkou
  - Defilé
   - ešte raz obraz vojny, SNP
  - do soc. sa zaradil zb. Moje poludnie; Slnce nad nami
  - Vysoké letné nebe
   - poézia návratu domov ("ZEMITOSŤ")
  - Koráby z Janova
   - zážitky z Talianska
  - Ponorná rieka
   - vzťah k zákl. ot. ľudského bytia; reflexívna súvaha života; 
    rekapitulácia
  - po smrti: Z posledných

Andrej PLÁVKA
  - Z noci i rána; Vietor nad cestou
  - Tri prúty Liptova
   - vzťah k domovu, k otcovi, k matke
   - rozšírená o časť Po rokoch: Liptovská píšťala
  - Ohne na horách (SNP)
  - Zelená ratolesť
  - Domovina moja; Sláva života; Kosodrevie; Vyznanie
  - Palmy a limby (ZSSR, INDIA, V.B.)
  - Zrelosť - ide mu viac o vyjadrenie myšlienky ako zážitku
  .....
  - typická je pre neho epizácia; písal taktiež prózy
  - prispôsoboval sa dobe

Vojtech Mihálik
  - splynul s dobou, prispôsoboval sa ==> šplahl po rebríčku postov
  - v 70. rokoch na čele NOVÉHO SLOVA - povoľoval/zakazoval
  - Anjeli - nábož. tematika - intelektuálne reflexie o Bohu a zmysle 
       života x sociálne a buričské básne
  - Plebejská košeľa - oslavný budovateľský socialistický štýl, oslava 
   "spodiny"
  - Vzbúrený Jób - ľudský život a jeho dve orientácie - na pokoru x na 
   vzburu
  - písal politické verše

Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka