Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Zisk a rentabilita

Zisk je cieľom a podnetom podnikania. U drobného výrobcu môže nad ziskovým hľadiskom prevážit’ jeho celkové uspokojenie zo samostatnej, nezávislej činnosti. Vo veľkých akciových spoločnostiach môže dôjst’ k určitému rozporu medzi záujmami platených manažérov a záuj­mami vlastníkov (akcionárov).

V každom prípade však zisk plní dôležité funkcie:

1.    kriteriálna funkcia je kritériom pre rozhodovanie o všetkých základných otázkach ekonomi­ky podniku - o objeme výroby, nových výrobkoch, investiciách;

2.    rozvojová funkcia je hlavným zdrojom akumulácie, t.j. tvorby finančných zdrojov pre ďalší rozvoj podniku;

3.    rozdeľovacia funkcia je základom rozdeľovania čistých dôchodkov medzi podnik a štát.

4.    motivačná funkcia je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti pracovníkov podniku.

Pretože zisk je rozdielom medzi výnosmi a nákladmi, sú dva spösoby jeho zvyšovania —znižovanim nákladov a zvyšovanim výnosov.

Oba spôsoby sú komplexné veličiny, ktoré ovplyvňuje množstvo iných činiteľov.

Z hľadiska platobnej schopnosti podniku dôležitejšie ako sledovanie výnosov, nákladov a zisku je plánovanie peňažných príjmov a peňažných výdavkov. Pohyb peňažných tokov, ná­plňou ktorých sú najrôznejšie peňažné prijmy a výdavky sa všeobecne označuje pojmom cash flow. Cash flow je reálny pohyb (tok) peňazí v podniku. Cash flow sa zaviedol ako dôležitý ukazovatel’ v dôsledku

- rozdielu medzi pohybom hmotných prostriedkov a ich peňažným vyjadrením (napr. kúpa stroja na úver)

- časového nesúladu hospodárskych operácii vyvolávajúcich náklady a ich finančným za­chytenim (napr. vznik mzdových nákladov a výplata miezd), použivanim rôznych účtovných metód (napr. rôznych spôsobov odpisovania inv.majetku a rôzneho oceňovania zásob).

Vznikajú totiž rozdiely medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a prijmami a v dôsledku toho rozdiely medzi ziskom a cash flow

Ziskovosť (rentabilita) znamená schopnosť výrobku, produktu prinášať zisk. Na hodnotenie úrovne rentability nám nestačí príslušná suma zisku, pretože táto nič nehovorí o jej vzťahu k vynaloženým vstupom a úrovni ich zhodnotenia. Preto sa dáva zisk do pomeru k zdrojom vynaloženým na jeho tvorbu. Za zdroje môžeme považovať náklady, tržby, vlastný kapitál alebo celkový kapitál. Tým dostávame rad ukazovateľov s rôznou vypovedacou schopnosťou.

Ukazovatele ziskovosti (rentability)

Ukazovateľe merajú čistý výsledok podnikového snaženia, ukazujá kombinovaný vplyv likvidity, aktivity a zadĺženosti na čistý  zisk podniku.

                     Rentabilita vlastného kapitálu      čistý z isk                   (Return on Common

                                                                                vlastný kapitál          Equity — PDE)

Ukazovateľ vyjadruje výnosnosť vlastného kapitálu. Čistý zisk sa používa preto, že ide o časť bilančného zisku, ktorú môže podnikateľský subjekt považovat’ za “svoju”. Hodnota rentability vlastného kapitálu by mala byť väčšia než výnosnosť podniku.

Rentabilita celkového kapitálu =   čistý zisk + Úrok (1 - sadzba dane z príjmu)

                                                                   vlastný kapitál + cudzí kapitál

Rentabilita celkového kapitálu tvorí prvok rentability vlastného kapitálu a hodnotí všeobecnú efektívnosf využitia vloženého kapitálu bez ohľadu na zdroj, odkiaľ tento kapitál pochádza. Zisk po zdanení je upravený o ,,zdanené úroky’: zmyslom ukazovateľa je pomeriť všetok vložený kapitál s výslednými efektmi, ktoré vznikli produktívnym využitím tohto kapitálu. Čistý zisk je však len jednou časťou tohto efektu. Druhú časť tvorí efekt zhodnotenia cudzieho ka­pitálu — odmena veriteľom. Úroky ako finančný náklad sú však väčšinou plne odpočítateľnou položkou z daňového základu. Pokiaľ ich však v tomto prípade chápeme ako zisk veriteľov, musíme previesť ich fiktívne zdanenie s použitím sadzby dane z príjmu. 

Robert Olah
Jozef Saukanič
1.roč FPM
2000/2001

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka