Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Zoznam nepravidelnych slovies

                                  Zoznam nepravidelných slovies
Preklad Infinitive Past tence Past participle
byť                       be                         was/were              been
stať sa                  become [bi’kam] became [bi‘keim] become [bi‘kam]
začať                    begin [bi’gin]      began [bi’gaen]    begun [bi’gan]
porušiť ,zlomiť    break [breik]      broke [brouk]       broken [broukn]
priniesť               bring [brin]         brought [bro:t]     brought [bro:t]
postaviť              build [bild]         built [bilt]            built [bilt]
horieť                  burn [be:n]         burnt [be:nt]        burnt [be:nt]
kúpiť                   buy [bai]             bought [bo:t]       bought [bo:t]
stihnúť                catch [kaeč]        caught [ko:t]        caught [ko:t]
vybrať si             choose [ču:z]      chose [čouz]        chosen [čouzn]
prísť                    come [kam]         came [keim]        come [kam]
stáť                      cost [kost]           cost [kost]            cost [kost]
krájať                  cut [kat]              cut [kat]               cut [kat]
robiť                   do [du:] did [did]              done [dan]
ťahať                    draw [dro:]         drew [dru:]          drawn [dro:n]
piť                        drink [drink]       drank [draenk]     drunk [drank], drunken [drankn]
jazdiť                  drive [draiv]        drove [drouv]      driven [drivn]
jesť                       eat [i:t]                ate [et]                 eaten [i:tn]
padať                  fall [fo:l]              fell [fel]               fallen [fo:ln]
kŕmiť                    feed [fi:d]            fed [fed]               fed [fed]
cíťiť                      feel [fi:l]              felt [felt]              felt [felt]
bojovať               fight [fait]            fought [fo:t]        fought [fo:t]
hladať                 find [faind]          found [faund]      found [faund[
letieť                   fly [flai]               flew [flu:]           flown [floun]
utekať                 fly [flai]                fled [fled]            fled [fled]
zabudnúť            forget [fe’get]      forgot [fe’got]     forgotten [fe’gotn]
dostať                 get [get]               got [got]              got [got]
dať                       give [giv]             gave [geiv]         given [givn]
ísť                        go [gou]               went [went]        gone [gon]
rásť                      grow [grou]         grew [gru:]         grown [groun]
zavesiť                hang [haen]         hung [han]          hung [han]
mať                      have [haev]          had [haed]           had [haed]
počuť                  hear [hie]             heard [he:d]         heard [he:d]
skryť                   hide [haid]           hid [hid]              hidden [hidn]
udrieť                  hit [hit]                 hit [hit]                hit [hit]
držať                   hold [hould]         held [held]          held [held]
zraniť                  hurt [he:t]            hurt [he:t]            hurt [he:t]
dodržiavať        keep [ki:p]            kept [kept]          kept [kept]
vedieť                   know [nou]          knew [nju:]         known [noun]
jesť                       ead [li:d]             led [led]              led [led]
učiť                     learn [le:n]          learnt [le:nt]        learnt [le:nt]
nechať, opustiť   leave [li:v]           left [left]             left [left]
požičať                 end [lend]           lent [lent]           lent [lent]
nechať                let [let]                 let [let]               let [let]
rozsvietiť            light [lait]             lit [lit]                 lit [lit]]
stratiť                  ose [lu:z]             lost [lost]           lost [lost]
vyrábať make [meik] made [meid] made [meid]
mieniť mean [mi:n] meant [ment] meant [ment]
stretnúť meet [mi:t] met [met] met [met]
platiť pay [pei] paid [peid] paid [peid]
dať                       put [put] put [put] put [put]
čítať read [ri:d] read [red] read [red]
jazdiť                  ride [raid] rid [rid] rid [rid]
zvoniť ring [rin] rang [raen] rung [ran]
stúpať rise [raiz] rose [rouz] risen [rizn]
bežať run [ran] ran [raen] run [ran]
hovoriť say [sei] said [sed] said [sed]
vidieť see [si:] saw [so:] seen [si:n]
predať sell [sel] sold [sould] sold [sould]
poslať send [send] sent [sent] sent [sent]
postaviť, nastavť set [set] set [set] set [set]
lesknúť sa shine [šain] shone [šon] shone [šon]
strielať shoot [šu:t] shot [šot] shot [šot]
ukázať show [šou] showed [šoud] shown [šoun]
spievať sing [sin] sang [saen] sung [san]
sedieť sit [sit] sat [saet] sat [saet]
spať sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept]
zapáchať smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt]
rozprávať speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [spoukn]
hláskovať, písať pravopisne spell [spel] spelt [spelt] spelt [spelt]
stáť                      stand [staend] stood [stud] stood [stud]
ukradnúť steal [sti:l] stole [stoul] stolen [stouln]
plávať swim [swim] swam [swaem] swum [svam]
zobrať take [teik] took [tuk] taken [teikn]
učiť                     teach [ti:č] taught [to:t] taught [to:t]
povedať tell [tel] told [tould] told [tould]
myslieť think [0ink] thought [0o:t] thought [0o:t]
hádzať throw [0rou] threw [0ru:] thrown [0roun]
rozumieť understand understood [...stud] understood [,ande`stud]
zobudiť sa wake [weik] woke [wouk] woken [woukn]
zvíťaziť win [win] won [wan] won [wan]
písať write [rait] wrote [rout] written [ritn]
Zdroj: www.bystro.host.sk
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka