Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


13. Elektrostatika

Elektrický náboj môžu prenášať len vodiče (ostatné látky sú izolanty). Sú dva druhy el. náboja kladný a záporný. Tlesá s rovnakým el. nábojom sa odpudzujú, naopak telesá s opačným el. nábojom sa priťahujú. El. náboj je deliteľný až na elementárny el. náboj, ktorého hodnota je e=. Teleso je neutrálne v prípade, že hodnotačastíc v jeho v nútri kladne nabitých sa rovna časticiam záporne nabitým. V prípade, že prevyšuje počet kladných, hovoríme o kladnom ióne, v druhom prípade o zápornom ióne. Elektrizovanie telies je nabíjanie telies určitým nábojom. Zákon zachovania el. náboja:

V elektricky izolovanej sústave telies je celkový el. náboj stály. Elektrický náboj nemožno utvoriť, ani zničiť.

Elektrické sily su sily vyvolané vďaka el. náboju (odpudivé, príťažlivé). Priamo závisia od vzdialenosti telies a ich nábojov. Prvý kto dokázal zmerať el. silu medzi telesami bol Culomb a vytvoril tento zákon: Veľkosť el. sily je priamo úmerná súčinu bodových nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialeností.

Okolo každého nabitého telesa vzniká el. pole, je charakterizované pomocou intenzity. Ak má intenzita vo všetkých miestach rovnakú veľkosť aj smer, hovoríme o homogénnom el. poli. V okolí bodového el. náboja vzniká radiálne el. pole. Ak teleso presunieme v el. poli z jedného miesta na druhé, vykonáme prácu

Elektrická potencionálna E náboja v istom mieste el. pola je určená prácou, ktorú vykonala el. sila pri premiestnení náboja z daného miesta:

Pri opise el. pola používame el. potenciál, ktorý v danom bode definujeme ako podiel el. potenciálnej energie a veľkosti náboja

Zem a telesá vodivo spojené so Zmeou sú miestami s nulovým el. potenciálom. Absolútna hodnota rozdielu potenciálov medzi dvoma bodmi el. pola je el. napätie. Pre intenzitu teda platí

keď to dosadíme do práce

Hustota rozmietnenia el. náboja vypočítame ako

Každý vodič má kapacitu, vlastnosť, ktorá vyjadruje schopnosť vodiča absorbovať náboj

Telesá schopné sa takto nabíjať voláme kondenzátory. Ich spojením paralelnám dostávame výslednú kapacitu

Pri ich sériovom zapojení dostávame

el. náboj

el. sila

permitivita

kapacita

C

N

F

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka