Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Štruktúra práce SOČ

Obal
Hlavné kapitoly
Názov - titulná strana
Obsah
Úvod
Metodika
Teoretické východiská
Vlastná práca - Výsledky
Diskusia
Záver
Resumé
Zznam použitej literatúry
Poďakovanie
Prílohy

Titulná strana

Na titulnej strane práce Stredoškolskej odbornej činnosti musia byť uvedené tieto údaje:

Názov prezentuje prácu a preto by mal vystihovať jej zameranie alebo problém, na ktorý sa zameriava. Názov musí súvisieť a zodpovedať obsahu práce a musí byť terminologicky správny. Zo skúseností môžeme poradiť, že nie vždy je prvý návrh pre názov práce ten najlepší.

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie je samostatný list, na ktorom sa uvádza vyhlásenie autorov o tom, že prácu vypracovali samostatne. Spravidla ide o formuláciu: "Prehlasujem(e), že prácu na tému "Názov práce" sme vypracovali samostatne a s použitím uvedenej literatúry." Autori musia čestné vyhlásenie vlastnoručne podpísať.

Obsah

Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje spolu s jej číslom, ako aj s číslom strany. Kapitoly číslovať veľkými arabskými číslicami. Podkapitoly značiť.

Prvou číslovanou stranou práce býva väčšinou obsah, poslednou zoznam použitej literatúry. Ak je potrebné, prílohy majú vlastné číslovanie.

Úvod

Obsahuje stručný úvod do problematiky - dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať SOČku na danú tému. Stanovuje cieľ práce a čomu má práca slúžiť. Má sa v ňom presne vymededziť problém, ktorým sa práca zaoberá. V úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a má prezentovať nasledujúci obsah práce. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pól strany.

Metodika

V metodike autor definuje postup a metódy spracovania. Stručne sa opíšu pracovné postupy, prístrojová technika (značka, výrobca, parametre prístroja) a podmienky, v ktorých sa informácie získavali. Je to dôležité najmä pri používaní experimentálnych techník. Prehľadne, ale podrobne sa v nej uvádza súhrn vzoriek, miesto a spôsob ich odberu. Metodika musí byť písaná tak, aby si čitateľ vedel urobiť verný obraz o spôsobe autorovej práce a predstavu o tom, nakoľko môže porovnať výsledky s výsledkami iných autorov. Podľa informácií v metodike by sa mali dať uskutočnené merania a pokusy presne zopakovať.

Teoretické východiská

(kapitola môže mať aj iný názov, napr: všeobecná charakteristika, teoretická analýza problematiky etc...). Teoretická časť čitateľa stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli z danej oblasti už publikované. V tejto časti sa používa množstvo citácií a prebraných informácií od rôznych autorov, preto by sa malo pri každej z nich uvádzať, odkiaľ pochádza (pozri časti: Zoznam použitej literatúry a Ako citovať literatúru). V teoretickej časti by sa mali uvádzať len informácie, ktoré s našou problematikou priamo súvisia. Doporučený rozsah tejto časti pre SOČ je do 5 strán.

Vlastná práca - Výsledky

Ťažisko vlastnej práce tvoria výsledky. V tejto časti sa nachádzajú len vlastné výsledky, zistenia a pozorovania. Výsledky meraní a stanovení je vhodné spracovať do tabuliek a grafov. Pozorovania je vhodné doplniť nákresmi, mapami a fotografiami. Rozsiahlejšie tabuľky a grafy sa obyčajen umiestňujú do príloh, pričom v texte sa musia nachádzať odkazy na ne. Údaje uvedené v tabuľke alebo v grafe sa nemusia nachádzať aj v texte. Výsledky sa majú podávať stručne zrozumiteľne a prehľadne. Na tie najdôležitejšie musí byť čitateľ textom upozornený. Inak sa údaje nekomentujú. V tejto časti by sa nemali vyskytovať úvahy a porovnania s inými autormi.

Diskusia

(Kapitola môže mať aj iný názov napr. vystihujúcu podstatu alebo riešenie problému). V diskusii sa interpretujú výsledky hlavne tie, ktoré majú veľký význam vo vzťahu k riešenému problému. Diskusia musí priniesť odpovede na otázky a ciele vytýčené v úvode. V tejto časti autor vyjadruje svoje názory a postrehy k skúmanej problematike. Výsledky proovnáva s literatúrou a vyslovuje z nich vlastné závery - dedukcie. Medzi ne patrí aj konkrétne vlastné riešenie alebo vlastný návrh na vyriešenie problému, ktorý práca sleduje. Tieto časti treba osobitne vyzdvihnúť, napísať, akoby sa dali vaše vlastné návrhy či poznatky uplatniť v praxi.

Záver

Záver stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenei vytýčených cieľov, zdôrazňuje nové odlišné fakty, ich objektivitu, význam a možnosti využitia v praxi. Nemá obsahovať rozbory a štúdie, ktoré patria do diskusie. Záver prezentuje autorov názor na daný problém a jeho riešenie. Musí vyzdvihovať prínos jeho návrhov a poukázať na spôsob ich realizácie. Záver by mal načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v danej problematike so ziskanými poznatkami. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pol strany.

Zoznam použitej literatúry

 

 


Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka